Tabliczki do znaków ostrzegawczych (T-1 – T-9 i T-19)

Tabliczki do znaków ostrzegawczych (T-1 – T-9 i T-19)

29 lipca 2021

Tabliczki precyzują znaczenie znaków drogowych i pozwalają kierowcom lepiej zorientować się w sytuacji na drodze. Jakie tabliczki do znaków ostrzegawczych można spotkać na drodze i co oznaczają?

Tabliczki T-1, T-2 i T-3

  • T-1 – podaje rzeczywistą odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego. Umieszczana jest pod znakiem, gdy ze względów lokalnych nie można umieścić znaku w odpowiedniej odległości – np. w przypadkach uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa ruchu. Rzeczywistą odległość podaje się w metrach, z dokładnością do 10 m.
  • T-2 – podaje długość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo. Stosuje się ją wraz ze znakami ostrzegawczymi, aby poinformować kierujących pojazdami, że niebezpieczeństwo, na które wskazują te znaki, powtarza się lub występuje na odcinku drogi o długości przekraczającej 0,5 km. Długość tego odcinka podaje się w km z jedną cyfrą po przecinku i z dokładnością do 0,5 km.
  • T-3 – oznacza koniec odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo, jeżeli wcześnie zastosowano znak z tabliczką T-2.

Tabliczki do znaków ostrzegawczych umieszczane przed niebezpiecznymi zakrętami

  • T-4 – umieszczana jest pod znakiem A-3 lub A-4, jeżeli konieczne jest oznakowanie trzech łuków oddalonych od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m. Jeśli jednak takich łuków jest więcej niż trzy, zamiast tabliczki T-4 stosuje się tabliczkę T-2.
  • T-5 – również umieszczana jest pod znakiem ostrzegawczym A-3 lub A-4. Wskazuje początek drogi krętej. Stosuje się ją, jeśli liczba łuków jest większa niż 3, a krętość odcinka mierzonego od początku pierwszego łuku do końca ostatniego jest większa niż 160°/km

Przebieg drogi z pierwszeństwem i dróg podporządkowanych

Tabliczki do znaków ostrzegawczych mogą wskazywać przebieg dróg z pierwszeństwem i dróg podporządkowanych.

Zgodnie z przepisami, jeżeli droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia kierunek na skrzyżowaniu, wówczas zamiast znaków A-6a – A-6c, nawet poza obszarem zabudowanym, stosuje się znak D-1 z odpowiednią odmianą tabliczki T-6a.

Tabliczki do znaków ostrzegawczych – T-7

Przed szczególnie niebezpiecznymi przejazdami kolejowymi kategorii C i D pod znakiem ostrzegawczym A-10 należy stosować tabliczkę T-7. Podaje ona schematycznie rzeczywisty układ torów i drogi na takim przejeździe.

Tabliczka T-8

Dla ostrzeżenia kierujących pojazdami nieszynowymi przed miejscami, w których pas ruchu jest kierowany na torowisko tramwajowe, zaleca się stosowanie znaku A-21 z tabliczkę T-6. Dopuszcza się również stosowanie tabliczki T-8 ze znakiem ostrzegawczym A-30.

Tabliczka T-9

Pod znakiem A-22 (niebezpieczny znajd) umieszcza się tabliczkę T-9, która wskazuje rzeczywistą wartość spadku (z dokładnością do 1%).

T-19

Tabliczka T-19 umieszczana jest ze znakiem A-14 (roboty na drodze). Stosuje się ją w czasie, gdy na drodze prowadzone są prace związane z umieszczaniem lub odnową oznakowania poziomego.

Udostępnij: