Tabliczki T-30 do znaku D-18 „parking”

Tabliczki T-30 do znaku D-18 „parking”

25 stycznia 2021

Do oznakowania parkingu stosuje się znak informacyjny D-18. Tabliczki T-30 wyznaczają sposób, w jaki pojazdy powinny być zaparkowane.

Tabliczki T-30 a sposób parkowania

W razie wskazania określonego sposobu parkowania pojazdów na drodze, pod znakiem D-18 „parking” umieszcza się odpowiednią tabliczkę T-30.

Tabliczki T-30

T-30a

Postój całego pojazdu na chodniku – równolegle do krawężnika.

T-30b

Postój całego pojazdu na chodniku – prostopadle do krawężnika.

T-30c

Postój całego pojazdu na chodniku – skośnie do krawężnika.

T-30d

Postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu – prostopadle do krawężnika.

T-30e

Postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu – skośnie do krawężnika.

T-30f

Postój całego pojazdu na jezdni – prostopadle do krawężnika.

T-30g

Postój całego pojazdu na jezdni – skośnie do krawężnika.

T-30h

Postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu – równolegle do krawężnika.

T-30i

Postój całego pojazdu na jezdni – równolegle do krawężnika.

Dla wyznaczenia postoju po lewej stronie drogi stosuje się tabliczki T-30 o odpowiednio odwróconym symbolu.

Tabliczki T-30 – w jaki sposób wyznacza się sposób parkowania pojazdów?

Wybór sposoby parkowania pojazdów na drodze wymaga szczegółowego przeanalizowania warunków ruchu pojazdów, natężenia ruchu pieszych, szerokości jezdni i chodników oraz istniejącej organizacji ruchu.

  • Niedopuszczalne jest wyznaczenie parkowania przy użyciu tabliczek od T-30d do T-30i, jeśli na jezdni obowiązuje zakaz zatrzymywania się lub postoju.
  • Parkowanie skośne zaleca się stosować wówczas, gdy wjazd na stanowisko możliwy jest tylko z jednego kierunku.
  • Parkowanie pojazdów całkowicie na chodniku, prostopadle do krawężnika możliwe jest przy szerokości chodnika powyżej 6 m – pod warunkiem pozostawienia min. 1,5 m szerokości chodnika dla ruchu pieszego.
  • Parkowanie pojazdów całkowicie na jezdni, skośnie lub prostopadle, można wprowadzać na szerokich jezdniach o niewielkim natężeniu ruchu.
  • Parkowanie częściowo na jezdni, częściowo na chodniku jest rozwiązaniem pośrednim, gdy nie można dopuścić postoju pojazdu całkowicie na chodniku ze względu na jego szerokość, a warunki ruchu pojazdów umożliwiają postój na jezdni.
  • Nie należy wyznaczać parkingu, choćby częściowo, na chodniku z wysokim krawężnikiem.
  • Na odcinkach chodnika, gdzie dopuszczone zastało parkowanie, zaleca się obniżenie krawężnika oraz fizyczne oddzielenie (w miarę możliwości) pojazdów od pieszych.
Udostępnij: