Urządzenia do kontroli ruchu drogowego

Urządzenia do kontroli ruchu drogowego

24 lipca 2019

Urządzenia do kontroli ruchu drogowego to wszelkie urządzenia, które stosowane są, przez upoważnione organy, do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym oraz podawania kierującemu pojazdem poleceń do określonego zachowania.

Urządzenia do kontroli ruchu drogowego – rodzaje

  • Tarcze do zatrzymywania pojazdów (w przypadku zatrzymania pojazdu w warunkach niedostatecznej widoczności tarcza powinna być wyposażone w elementy odblaskowe lub światło czerwone).
  • Latarki ze światłem czerwonym do zatrzymywania pojazdów.
  • Urządzenia nagłaśniające, przeznaczone do podawania poleceń kierującym pojazdami.
  • Urządzenia sygnalizacyjne, przeznaczone do podawania poleceń kierującym pojazdami.

Tarcze do zatrzymywania pojazdów

Tarcze, czyli popularne lizaki, składają się z pierścienia barwy białej i koła barwy czerwonej, które posiadają wspólny środek. Urządzenie posiada również uchwyt.

Średnica zewnętrzna tarczy nie może być mniejsza niż 140 mm, natomiast średnica koła o barwie czerwonej powinna wynosić od 50% do 60% średnicy tarczy.

Z jakich materiałów powinny być wykonane tarcze?

Pola barwy białej i czerwonej powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatycznej. Zamiast folii można zastosować światło odblaskowe. W niektórych przypadkach tarcze wykonane są z elementów świecących, o równomiernym natężeniu światła.

Zastosowane do produkcji materiały powinny być niełamliwe, a uchwyt powinien dodatkowo posiadać element ograniczający możliwość wypadnięcia tarczy z ręki.

Barwy pierścienia i koła wewnętrznego powinny odpowiadać wymaganiom jak dla znaków drogowych pionowych.

Urządzenia do kontroli ruchu drogowego – latarki ze światłem czerwonym

Latarki do zatrzymywania pojazdów powinny emitować światło barwy czerwonej. Pole powierzchni reflektora lub powierzchni części świecącej latarki, prostopadłej do kierunku nadjeżdżania zatrzymywanego pojazdu, nie może być mniejsze niż 5000 mm2. Kształt powierzchni świecącej powinien być zwarty i mieć jedną z podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, trapez).

Urządzenia nagłaśniające

Tego rodzaju urządzenia do kontroli ruchu drogowego instaluje się na pojazdach przeznaczonych do podawania poleceń uczestnikom ruchu. Powinny one zapewniać zrozumiałe przekazywanie poleceń przez osoby uprawnione, dotyczących zachowania uczestników ruchu. urządzenia nagłaśniające, umieszczone na zewnątrz pojazdu, powinny zapewniać bezpieczeństwo bierne przy wypadkach.

Urządzenia sygnalizacyjne instalowane na pojazdach, przeznaczone do podawania poleceń kierującym pojazdom

Tego rodzaju urządzenia muszą być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu, a jednocześnie muszą przekazywać w sposób łatwo dostrzegalny jednoznaczne polecenia do określonego zachowania się w ruchu drogowym kierującemu pojazdem.

Polecenia skierowane do wybranych uczestników ruchu mogą być przekazywane za pomocą napisów na tablicy o zmiennej treści. Podawane napisy powinny być łatwo dostrzegalny i czytelne z miejsca kierowcy, z odległości min. 25 m – zarówno w ciągu dnia, jak i po zmierzchu. W przypadku napisów kierowanych do przodu mogą być one odwrócone (napisy o odbiciu lustrzanym). Urządzenia powinny umożliwiać podawanie poleceń takich jak „Stój”, „Jedź za mną”, „Zwolnij” czy „Zjedź na pobocze”.

Sterowanie urządzeniami powinno być możliwe z miejsca kierowcy. Za pomocą odpowiedniego urządzenia sygnalizacyjnego należy zapewnić monitorowanie wewnątrz pojazdu stanu poleceń podawanych uczestnikom ruchu.

Udostępnij: