Urządzenia do zamykania drogi dla ruchu

Urządzenia do zamykania drogi dla ruchu

19 czerwca 2019

Urządzenia do zamykania drogi dla ruchu stosuje się m.in. w obrębie przejazdów kolejowych, na przejściach granicznych czy w punktach poboru opłat na autostradach. Zapory i szlabany ustawiane są również na drogach zakładowych,  przed wjazdami na parkingi strzeżone i drogi niepubliczne.

Urządzenia do zamykania drogi dla ruchu – przejścia graniczne

Urządzeniami do zamykania dróg przecinających granicę państwa są zapory – stosowane są w celu zatrzymania pojazdów i pieszych. Zapory mają kształty i barwy analogiczne jak rogatki U-13b, które wykorzystywane są do zamykania dróg w obrębie przejazdów kolejowych.

Zapory ustawiane są na wszystkich drogach, które przecinają granice państwa. Umieszcza się je w przekroju poprzecznym do drogi. Odległość zapór od granicy państwa zależy od organizacji kontroli ruchu granicznego oraz lokalizacji przejścia granicznego.

Liczba zapór na drodze powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom. Przepisy dopuszczają sytuację, w której zaporami steruje się z odległości. Na drogach zamkniętych dla ruchu, przecinających granicę państwa, ustawia się zapory zamykane na stałe.

Znaki drogowe przed zaporami

Na zaporach lub w ich pobliżu stosuje się również uzupełniające znaki drogowe.

  • F-1 Przejście graniczne– znak informuje uczestników ruchu o przejściu granicznym otwartym dla ruchu. Jako nazwę przejścia granicznego podaje się oficjalnie używaną nazwę tego przejścia.

Znak F-1 umieszcza się przed dojazdem do miejsca, w którym rozpoczyna się teren, gdzie znajdują się urządzenia i budynki służące do obsługi osób korzystających z tego przejścia.

  • F-2 Przekraczanie granicy zabronione – znak informuje uczestników ruchu o tym, że droga przecinająca granicę państwa jest zamknięta dla ruchu.

Znak F-2 umieszcza się w pobliżu zapory granicznej i jest on w zasadzie uzupełnieniem takiej zamkniętej na stałe zapory.

Urządzenia do zamykania drogi dla ruchu – punkty poboru opłat

Zapory drogowe stosowane jako urządzenia do zamykania drogi dla ruchu w punktu poboru opłat mają również kształt i barwy analogiczne jak rogatki U-13b. Na dojazdach do punktu poboru opłat stosuje się oznakowanie pionowe:

  • B-32 Stój – kontrola celna – znak wskazuje obowiązek zatrzymania pojazdu w celu kontroli celnej.
  • B-33 Ograniczenie prędkości

Bezpośrednio przed stanowiskami, w których pobierana jest opłata stosuje się sygnalizatory S-4 i S-7. Wskazują one czynne stanowiska.

Urządzenia do zamykania drogi dla ruchu – miejsca wjazdów na drogi niepubliczne

Zapory stosowane do zamykania dróg zakładowych, niepublicznych, bram wjazdowych na teren zakładów i instytucji, wjazdów do lasu, na parkingi strzeżone itp., umieszczane są i utrzymywane przez administrację terenu, na który wjazd jest zamykany. Również te urządzenia do zamykania drogi dla ruchu mają kształt i barwy analogiczne do rogatek U-13b.

Jeśli wjazd jest strzeżony przez pracowników zakładu lub instytucji (również wjazd na parking), zapory mogą mieć inny kształt, np. mogą być wykonane z łańcucha.

Udostępnij: