Windy pożarowe

Windy pożarowe

12 marca 2019

Zgodnie z zapisami, jakie można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, windy pożarowe (przynajmniej jedna) powinny znajdować się w budynkach ZL I, ZL II, ZL III i ZL V o określonych parametrach.

Kategorie zagrożenia ludzi

Budynki oraz części budynków, które stanowią odrębne strefy pożarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania dzieli się na:

 • Mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (ZL).
 • Produkcyjne i magazynowe (PM).
 • Inwentarskie (IN).

Budynki i ich części, które określane są jako ZL, można zaliczyć do jednej lub więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

 • ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.
 • ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (m.in. szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych).
 • ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I, ZL II.
 • ZL IV – mieszkalne.
 • ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZLI, ZL II.

W jakich budynkach muszą znajdować się windy pożarowe?

Widny pożarowe powinny znajdować się w budynkach wysokościowych (WW) i wysokich (W), zaliczanych do kategorii ZL I, ZL II, ZL III i ZL V, mających kondygnację użytkową na wysokości powyżej 25 metrów. Dla takich budynków wymagany jest przynajmniej jeden dźwig, przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, w każdej strefie pożarowej.

Windy pożarowe – wymagania

 • Dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych powinny mieć nośność co najmniej  1000 kilogramów i kabinę o wymiarach poziomych nie mniejszych niż 1,1 x 2,1 metra.
 • Spocznik przed wejściem do dźwigu powinien być dostępny z przedsionka przeciwpożarowego klatki schodowej. Dopuszcza się jednak przystosowanie do potrzeb ratowniczych dźwigu, który nie spełnia tego wymagania – jeżeli hol, w którym znajduje się winda jest zamykany w razie pożaru drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60.
 • Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip pożarowych powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą jak dla stropów budynku, zgodnie z § 216 Rozporządzenia.
 • Windy pożarowe powinny być wyposażone w sygnalizację w kabinie i na przystankach. Niezbędne jest również specjalne sterowanie z automatycznym powrotem na wyznaczoną kondygnację, gdzie umieszczone są drzwi ewakuacyjne z budynku.

Windy pożarowe – normy

 • EN 81-70 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych.
 • PN-EN 81-73:2016-04 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych — Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.
 • PN-EN 81-72:2015-06 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych — Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej.
Udostępnij: