Wymiary drzwi ewakuacyjnych – wymagania i definicja

Wymiary drzwi ewakuacyjnych – wymagania i definicja

27 lipca 2020

Jakie powinny być wymiary drzwi ewakuacyjnych (przejścia służącego do ewakuacji osób z budynku)?

Drzwi ewakuacyjne definicja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej. Ze strefy pożarowej powinno być wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inną strefę pożarową (z zastrzeżeniem, że ze strefy pożarowej ZL II, o powierzchni przekraczającej 750 m2, w budynku wielokondygnacyjnym, powinna być zapewniona możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji). Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami ewakuacyjnymi.

Drzwi ewakuacyjne wymogi

Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Wymaganie nie dotyczy budynków wpisanych do rejestru zabytków. W wyjściu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza się stosowanie drzwi rozsuwanych.

W niektórych przypadkach pomieszczenia powinny mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 metrów. Jest to wymagane, gdy pomiesczenie:

  • jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w strefie pożarowej ZL II – ponad 30 osób;
  • znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m2;
  • znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 300 m2;
  • znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, a jego powierzchnia przekracza 1000 m2;
  • jest zagrożone wybuchem, a jego powierzchnia przekracza 100 m2.

Wymiary drzwi ewakuacyjnych (zalecane i minimalne wymiary drzwi ewakuacyjnych)

Wymiary drzwi ewakuacyjnych – szerokość

Łączna szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie. Należy przy tym przyjąć co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób. Najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m.

Wyjście ewakuacyjne z budynku

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydłowe i wahadłowe – wymiary

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.

Szerokość skrzydła drzwi wahadłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosić co najmniej 0,9 m dla drzwi jednoskrzydłowych i 0,6 m dla drzwi dwuskrzydłowych, przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość.

Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Wymiary drzwi ewakuacyjnych – wysokość

Wysokość drzwi ewakuacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 62 ust. 1 Rozporządzenia, tj: Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.

Udostępnij: