Zakaz spożywania alkoholu – jak poprawnie oznakować sklep i inne obiekty?

Zakaz spożywania alkoholu – jak poprawnie oznakować sklep i inne obiekty?

20 września 2021

Oznakowanie miejsc, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

Sprzedaż napojów alkoholowych, zarówno tych przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży, może być prowadzona tylko na podstawie odpowiedniego zezwolenia. Zezwolenie to może być cofnięte w przypadku naruszenia zasad i warunków sprzedaży tego rodzaju produktów, np. jeśli napoje procentowe sprzedawane są osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. Podstawą do odebrania koncesji mogą być również powtarzające się (co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy) w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.

„Zakaz spożywania alkoholu w obrębie sklepu” – co to oznacza?

Chociaż to właśnie takie tabliczki najczęściej wywieszają właściciele sklepów, przepisy nie precyzują, czym właściwie jest obręb sklepu. W Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi występuje termin „najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych” – jest to obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw.

Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 2a, zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym (z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów). Jeśli rada gminy uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego, może – w drodze uchwały – w określonym miejscu publicznym na terenie gminy wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych.

Alkohol na terenie zakładu pracy

Warto zadbać, by odpowiednie tabliczki i znaki BHP znalazły się również w miejscu pracy. Przepisy wyraźnie zabraniają wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy. Kierownik danego zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona odmawiają wpuszczenia na teren zakładu pracy osoby, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie zastosowała się do tego zakazu (chyba że przeprowadzona kontrola nie potwierdzi podejrzenia).

Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy, kierownik zakładu lub uprawniona przez niego osoba mają obowiązek niedopuszczenia takiego pracownika do pracy.

Udostępnij: