Zakaz wjazdu z materiałami niebezpiecznymi

Zakaz wjazdu z materiałami niebezpiecznymi

21 września 2020

Zakaz wjazdu z materiałami niebezpiecznymi – znaki drogowe zakazu B-13, B-13a i B-14.

Znaki B-13, B-13a oraz B-14 stosuje się w celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewożących towary (materiały) niebezpieczne w ilościach, dla których wymagana jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Stosuje się je w przypadku, gdy możliwe jest skierowanie ruchu na drogę alternatywną, po której mogą poruszać się pojazdy przewożące towary niebezpieczne – np. na obwodnicę miasta, położony poniżej ujęcia wody most czy drogę omijającą tunel.

Zakaz wjazdu z materiałami niebezpiecznymi

Znak B-13: zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi

Znak B-13 stosuje się w celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne klas 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Znak umieszcza się na drogach, po których przewożenie towarów wybuchowych lub łatwo zapalnych może stanowić duże zagrożenie w razie awarii pojazdu lub wypadku. Dotyczy to zagrożenia zarówno osób (ulice w zwartej zabudowie miast, tereny rekreacyjne), jak i budowli (tunele, zapory wodne, obiekty zabytkowe itp.).

Znak B-13a: zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Znak B-13a stosuje się w celu wyeliminowania z ruchu wszelkich pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Dotyczy to dróg, po których przewożenie towaru niebezpiecznego może – w razie awarii pojazdu lub wypadku – stanowić szczególne zagrożenie dla osób, mienia lub środowiska.

Jeśli istnieje konieczność wyeliminowania ruchu tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu, pod znakiem B-13a umieszcza się tabliczkę z odpowiednim napisem. Zakaz wyrażony znakiem B-13a może dotyczyć niektórych okresów doby, np. godzin szczytu.

Znak B-14: zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę

Znak B-14 stosuje się w celu wyeliminowania z ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne, określone w odrębnych przepisach, klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2 lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Znak umieszcza się na drogach przebiegających w pobliży zbiorników lub cieków wodnych o wysokiej klasie czystości (źródła rzek, jeziora i zbiorniki wody pitnej, miejsca poboru wody do celów pożywczych lub przemysłowych), które – w razie awarii pojazdu lub wypadku – mogą być skażone przewożonymi towarami.

Udostępnij: