Zasady BHP w szkole – warsztaty i laboratoria

Zasady BHP w szkole – warsztaty i laboratoria

9 marca 2023

Jakie obowiązują zasady BHP w szkole podczas zajęć w warsztatach i laboratoriach?

Zasady BHP w szkole podczas zajęć w warsztatach i laboratoriach

Obowiązujące zasady BHP w szkole podczas zajęć w warsztatach i laboratoriach określa rozporządzenie z dnia 4 września 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1604). Zgodnie z jego zapisami maszyny oraz inne urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo podczas nauki i pracy. Wyposaża się je w zabezpieczenia chroniące przed:

  • urazami,
  • działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia,
  • porażeniem prądem elektrycznym,
  • szkodliwymi wstrząsami,
  • nadmiernym hałasem,
  • działaniem wibracji,
  • promieniowaniem.

Urządzenia techniczne, które są niesprawne, uszkodzone lub w naprawie, muszą być wyraźnie oznakowane i zabezpieczone przed uruchomieniem.

Stanowiska pracy i przygotowanie do zajęć

Stanowiska pracy w laboratoriach, warsztatach itp. muszą być dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów. W przypadku uczniów niepełnosprawnych stanowiska powinny być dostosowane do warunków wynikających z niepełnosprawności.

Przed dopuszczeniem do zajęć należy zaznajomić uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania czynności na stanowisku. Zajęcia mogą rozpocząć się po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego, że stan maszyn i innych urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, narzędzi pracy oraz warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

Zasady BHP w szkole i instrukcje BHP

Przy maszynach, urządzeniach technicznych itp. (lub w ich pobliżu) powinny być wywieszone instrukcje bezpiecznej obsługi. W laboratoriach, warsztatach i pracowniach powinny znajdować się regulaminy, które określają zasady BHP. Regulaminy i instrukcje wywiesza się w widocznych, łatwo dostępnych miejscach.

Środki ochrony indywidualnej

Uczniowie pracujący w warsztatach, laboratoriach i pracowniach muszą być zabezpieczeni przed działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników. W tym celu, a także ze względów na wymagania sanitarnohigieniczne, wyposaża się ich w niezbędne ŚOI oraz odzież i obuwie robocze.

Substancje chemiczne – oznakowanie i przechowywanie

Ponieważ chemikalia mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia, należy się z nimi obchodzić w określony sposób. Powinny być odpowiednio oznakowane i przechowywane. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BHP w szkołach substancje chemiczne i mieszaniny należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach, które zabezpieczają przed ich szkodliwym działaniem. Pojemniki powinny być opatrzone etykietami chemicznymi zawierającymi: nazwę substancji lub mieszaniny, informacje na temat ich niebezpiecznym lub szkodliwym działaniu dla zdrowia. Substancje i mieszaniny niebezpieczne przechowuje się w zamkniętych, specjalnie przystosowanych pomieszczeniach.

Substancje i mieszaniny niebezpieczne znajdujące się w szkole muszą mieć karty charakterystyk. Za ich udostępnienie osobom prowadzącym zajęcia z użyciem takich środków odpowiada dyrektor. Obowiązkiem prowadzącego zajęcia jest zapoznanie uczniów z kartami charakterystyk. Karty powinny być umieszczone w łatwo dostępnym miejscu.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Udostępnij: