Znaki bezpieczeństwa – wymagania konstrukcyjne i normy

Znaki bezpieczeństwa – wymagania konstrukcyjne i normy

19 marca 2019

Znaki bezpieczeństwa stosowane w ochronie przeciwpożarowej podzielone są na trzy grupy – znaki ochrony ppoż, znaki ewakuacyjne i znaki technicznych środków przeciwpożarowych. Jakie są wymagania konstrukcyjne dla tego rodzaju oznakowania i jakie parametry określają poszczególne normy.

Znaki bezpieczeństwa – najważniejsze definicje

 • Znak bezpieczeństwa – znak utworzony przez kombinację bartwy i kształtu pola znaku, przekazujący informację związaną z bezpieczeństwem o charakterze ogólnym, który przez umieszczenie w polu znaku symbolu graficznego, symbolu obrazkowego (piktogramu) lub tekstu, przekazuje konkretną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem.
 • Znak główny – jest to część znaku bezpieczeństwa, która zawiera piktogram lub wielką literę „H”.
 • Znak uzupełniający – jest to znak, który zawiera wyłącznie tekst stosowany w powiązaniu ze znakiem bezpieczeństwa. Stosowany jest, jeżeli istnieje konieczność uściślenia treści znaku bezpieczeństwa.

Wymagania konstrukcyjne

Znaki bezpieczeństwa muszą posiadać świadectwo, ocenę lub zaświadczenie, które potwierdza zgodność formy produkowanych znaków z oryginałami. Ponadto producent znaków musi przedstawić świadectwo sprawdzenie parametrów optycznych materiałów – współrzędne chromatyczności i współczynnik luminacji. Jeżeli znaki bezpieczeństwa, zgodne z normą PN-N/01256-1:1992, PN-N/01256-2:1992, PN-N-01256/4:1997/Az1:2003, wykonane są z materiałów fosforescencyjnych, producent powinien przedstawić ocenę toksyczności materiałów fosforescencyjnych oraz ocenę ich radioaktywności oraz świadectwo sprawdzenia parametrów optycznych materiałów – w tym przypadku czas zaniku fosforescencji.

Normy a wymagania dla znaków bezpieczeństwa

PN-92-N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa – ewakuacja

Norma dotycząca znaków ewakuacyjnych została wycofana i zastąpiona przez normę PN-EN ISO 7010:2012. Warto jednak wiedzieć, co określa norma, ponieważ piktogramy zgodne z jej wymaganiami nie tracą swojej ważności.

W normie znajdują się zapisy na temat:

 • Kształtu znaków ewakuacyjnych (są to kwadraty lub prostokąty, dopuszczalne jest zaokrąglanie naroży znaków).
 • Wielkości znaków ewakuacyjnych.
 • Typoszeregów: dla kwadratowych znaków ewakuacyjnych należy przyjąć typoszeregi kwadratów o bokach równych 100, 125, 150, 200, 300 mm; dla znaków ewakuacyjnych o kształcie prostokąta należy przyjąć typoszeregi prostokątów o stosunku boków 1:2 i 1:3 (jednocześnie wymiar krótszego boku powinien wynosić 100, 125, 150, 200, 300 mm).
 • Szerokości ramki znaków ewakuacyjnych – powinna wynosić minimum 5% szerokości znaku.
 • Odchyłów granicznych wymiarów boków znaków ewakuacyjnych (+/- 3 mm).

PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa

Również norma PN-N-01256-01:1992 została wycofana i zastąpiona przez normę PN-EN ISO 7010:2012.

W normie PN-N-01256-01:1992 nie znajdziemy informacji na temat kształtów i wielkości znaków, typoszeregu boków, odchyłka granicznych wymiarów boków i szerokości ramki.

Norma PN-97/N-01256/04 Znaki bezpieczeństwa – techniczne środki przeciwpożarowe

Norma określa następujące parametry:

 • Kształt znaków bezpieczeństwa, dotyczących technicznych środków ppoż.
 • Typoszeregi: dla znaków technicznych środków przeciwpożarowych w kształcie kwadratu przyjmuje się typoszereg kwadratów o bokach równych 100, 150, 200, 250, 250, 500 mm. Dla znaków w kształcie prostokąta przyjmuje się typoszerego prostokątów o stosunku boków 1:2 (wymiar krótszego boku powinien wynosić 100, 150, 200, 250, 250, 500 mm).
 • Szerokość ramki znaku.
 • Odchyłki graniczne wymiarów boków (+/- 5 mm).

Norma PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04 symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

Norma PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04 nie określa wymagań związanych z kształtem i wielkością znaków, typoszeregiem ich boków, szerokością ramki i odchyłów granicznych wymiarów boków.

Udostępnij: