Norma PN-97/N-01256/04

Norma PN-97/N-01256/04

6 listopada 2017

Znaki ochrony przeciwpożarowej muszą znajdować się w każdym budynku użyteczności publicznej. Za ich poprawne rozmieszczenie odpowiadają zarządcy, właściciele oraz użytkownicy obiektów. Wszystkie znaki bezpieczeństwa, a więc znaki wskazujące na drogi ewakuacyjne, znaki ochrony pożarowej oraz znaki technicznych środków przeciwpożarowych, muszą spełniać odpowiednie normy (norma PN-97/N-01256/04 dla technicznych środków ppoż) i posiadać świadectwo dopuszczania do stosowania.

Zarówno obecność takich znaków w przestrzeni publicznej, jak i konieczność posiadania stosownych świadectw dopuszczenia, którą wydaje akredytowana jednostka dopuszczająca, regulowane są przez akty prawne:

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania;

–  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Warto pamiętać o oznakowaniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej – ich brak może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Norma PN-97/N-01256/04. – Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe

Znaki ppoż pełnią bardzo ważną rolę, ponieważ mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników i innych osób, które znajdują się na danej przestrzeni. Znaki te wskazują drogi ucieczki z miejsca zagrożenia i pozwalają na sprawną, bezpieczną ewakuację w przypadku pożaru. Znaki technicznych środków pożarowych informują m.in. o tym, gdzie znajduje się sprzęt gaśniczy, jakiego rodzaju jest to sprzęt, wskazują na działania, jakie należy podjąć. Dzięki temu można przeprowadzić szybką akcję gaśniczą i zasygnalizować o pojawieniu się takiego niebezpieczeństwa. W Polsce obowiązującą normą dla tych znaków jest PN-97/N-01256/04 (można spotkać również zapis)PN-N-01256-4:1997.

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego

rozporządzeniu rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów możemy przeczytać, że przez techniczne środki zabezpieczenia pożarowego rozumie się:

urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniana się pożarów.

Norma PN-97/N-01256/04 – znaki, cz. I

Urządzenia przeciwpożarowe

Zgodnie z zapisami są to urządzenia stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie, które służą one do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków. Wśród nich wymienić można zwłaszcza:

– Stałe i półstałe urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.

– Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego.

– Hydranty oraz zawory hydrantowe.

– Pompy w pompowniach przeciwpożarowych.

– Przeciwpożarowe klapy odcinające.

– Urządzenia oddymiające.

– Urządzenia zabezpieczające przed wybuchem.

– Drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.

Instalacje przeciwpożarowe

– Półstałe urządzenia gaśnicze – zraszacze.

– Oświetlenie awaryjne i przeszkodowe.

– Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne).

– Instalacje odgromowe.

Nierozłączne urządzenia i instalacje

Pamiętajmy, że rozróżnienie między poszczególnymi urządzeniami czy sprzętem nie zawsze jest jednoznaczne. Niektóre z nich (np. alarm przeciwpożarowy) mogą przynależeć do więcej niż jednej grupy. Do nierozłącznych urządzeń i instalacji przeciwpożarowych możemy zaliczyć:

– Stałe urządzenia gaśnicze służące do ograniczania lub zwalczania pożaru.

– System sygnalizacji alarmu pożaru.

– Dźwiękowy system ostrzegawczy.

– Urządzenia oddymiające.

– Pompy w pompowniach przeciwpożarowych.

– Przeciwpożarowe klapy odcinające.

– Urządzenia zabezpieczające przed wybuchem.

– Drzwi i bramy przeciwpożarowe z systemami sterowania.

Sprzęt przeciwpożarowy

Podręczny sprzęt gaśniczy (uruchamiany ręcznie) służy przede wszystkim do akcji gaśniczej w jej pierwszej fazie – po wykryciu pożaru. Taki sprzęt powinien cechować się niezbyt dużym ciężarem i prostą obsługą. Dzięki temu akcję gaśniczą może podjąć każda osoba dorosła, nawet bez przeszkolenia. Do podręcznego sprzętu przeciwpożarowego można zaliczyć:

– Gaśnice przenośne.

– Hydronetki (urządzenia służące do podawania strumienia wody za pomocą pompy ręcznej, która wbudowana jest w hydronetkę).

– Koce gaśnicze.

– Agregaty gaśnicze (gaśnice przewoźne).

Norma PN-97/N-01256/04 – znaki, cz. II

Udostępnij:

1 thought on “Norma PN-97/N-01256/04”

Comments are closed.