Znaki drogowe na drodze leśnej

Znaki drogowe na drodze leśnej

22 maja 2020

Znaki drogowe na drodze leśnej – na drodze leśnej udostępnionej dla ruchu publicznego mają zastosowanie przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Zgodnie z przepisami udostępnianie dróg leśnych do ruchu publicznego powinno następować w przypadkach uzasadnionych – podyktowanych np. warunkami lokalnymi oraz potrzebami społecznymi.

Udostępnienie drogi leśnej dla ruchu publicznego

Udostępnienie drogi leśnej dla ruchu publicznego następuje każdorazowo na mocy zarządzenia nadleśniczego. Takie zarządzenie powinno zawierać:

  1. wykaz udostępnionych dróg leśnych (wraz z opisem ich przebiegu);
  2. mapę lub szkic poglądowy z przebiegiem udostępnionych dróg leśnych;
  3. projekt organizacji ruchu – odrębnie dla każdej z udostępnionych dróg leśnych;
  4. uregulowania dotyczące czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej;
  5. ewentualne uregulowania dotyczące porozumień z podmiotami zewnętrznymi w zakresie utrzymania przez te podmioty udostępnionych dróg leśnych;
  6. wykaz osób i instytucji otrzymujących do wiadomości, o których mowa w punkcie 1. i 2.

Znaki drogowe na drodze leśnej

Drogi leśne udostępniane do ruchu publicznego powinny być oznakowane drogowskazami (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.) lub tablic kierunkowych (o których mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe). Oprócz tego droga leśna, na której dopuszcza się ruch, powinna być oznakowana tablicą informacyjną, zlokalizowaną na gruncie w zarządzie Lasów Państwowych.

Jakie znaki drogowe na drodze leśnej?

W wypadku udostępnienia drogi leśnej do ruchu publicznego należy stosować znaki D-52 łącznie z B-33 i D-53. W uzasadnionych przypadkach można również stosować inne znaki drogowe (ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z drogami publicznymi).

W uzasadnionych przypadkach, poza znakami D-52, B-33 i D-53, można stosować również inne znaki drogowe – ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z drogami publicznymi.

Na drogach leśnych w strefie ruchu zalecane jest stosowanie znaków drogowych z grupy mini (poza uzasadnionymi przypadkami).

Skrzyżowanie z drogami niedostępnymi dla ruchu

Jeżeli droga leśna dostępna dla ruchu publicznego krzyżuje się z drogą niedostępnej dla takiego ruchu, zwłaszcza w przypadku podobnych nawierzchni, może wymagać oznakowania

  • tablicami informacyjnymi wg wzoru:
  • lub znakami zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r lub o, których mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Znaki drogowe na drodze leśnej – postój

Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego postój pojazdów dozwolony jest wyłącznie w miejscach oznakowanych. W tych miejscach zaleca się stosowanie znaku D-18.

Zasady korzystania z dróg leśnych

Zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego określa regulamin, który nadleśniczy wprowadza odrębnym zarządzeniem. Taki regulamin należy udostępnić na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce „Informacje”, w BIP w zakładce „Zarządzania i decyzje” oraz na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa.

Czasowe wyłączenie z udostępnienia drogi leśnej

Dopuszcza się czasowe wyłączenie z udostępnienia drogi leśnej. Czasowe wyłączenie udostępnionej drogi leśnej na okres dłuższy niż 7 dni powinno być wprowadzone przez nadleśniczego w formie decyzji, którą należy przekazać do wiadomości odpowiednim osobom i instytucjom.

W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu należy umieścić dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub zapewnić zasłonięcie tablic i znaków.

Czasowe wyłączenie z udostępnienia drogi leśnej nie może być dłuższe niż 1 rok.

Udostępnij: