Strefa ruchu (znak D-52)

Strefa ruchu (znak D-52)

20 marca 2020

Strefa ruchu to obszar, który obejmuje co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. W strefie ruchu obowiązują przepisy ruchu takie jak na drodze publicznej.

Wprowadzenie stref ruchu

Biorąc pod uwagę przepisy, na drogach wewnętrznych, kierowcy nie muszą stosować się do zasad ruchu, w związku z czym służby porządkowe mają ograniczone możliwości interwencji w przypadku wykroczeń drogowych. 14 maja 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, wprowadzające „strefy ruchu”. Kierowca, wjeżdżając do takiej strefy, powinien mieć świadomość, że konieczne jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i mogą zostać ukarani np. za nieprzepisowe parkowanie.

Jeśli zarządca lub właściciel drogi prawidłowo oznakował strefę ruchu, służby porządkowe mogą interweniować bez konieczności uzyskania ich zgody.

Strefa ruchu – znak D-52

Znak D-52 (strefa ruchu) stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.

Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje podmiot zarządzający drogami wewnętrznymi. W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych, czyli z grupy małych lub mini. Dopuszczalne jest stosowanie znaków z grupy wielkości średnich, jeżeli droga wewnętrzna znajduje się w ciągu drogi publicznej (na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych, na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich, na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych).

Znaku D-52 nie stosuje się na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych, położonych w strefie zamieszkania. W przypadku umieszczenia znaku D-52 na wlocie drogi wewnętrznej, przy zjeździe z drogi publicznej, nie należy stosować znaku D-46 (droga wewnętrzna).

Koniec strefy ruchu – znak D-53

Znak D-53 (koniec strefy ruchu) stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej, położonej w strefie ruchu.

Znak ten umieszcza się na wszystkich wyjazdach ze strefy oznakowanej znakami D-52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-52. Znak D-53 może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52.

Strefa ruchu a ograniczenie prędkości

Kombinacja znaku D-52 (strefa ruchu) i B-33 (ograniczenie prędkości) zakazuje przekraczania prędkości określonej na znaku na terenie całej strefy ruchu.

Wyjątkiem jest odcinek drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. Ograniczenie przestaje obowiązywać po wyjeździe ze strefy ruchu.

Udostępnij: