Znaki elektryczne nakazu

Znaki elektryczne nakazu

7 października 2021

Urządzenia pod napięciem stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest ich prawidłowe oznaczenie. Jak wyglądają i kiedy stosuje się znaki elektryczne nakazu?

Tablice urządzeń elektrycznych

Obowiązek stosowania właściwych tablic elektrycznych wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r., które określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych.

Urządzenie energetyczne – definicja

Pod pojęciem urządzenia energetyczne należy rozumieć urządzenia, instalacje oraz sieci w rozumieniu prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii.

Prace eksploatacyjne

To prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Prace związane eksploatacją urządzeń należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, zawierającymi m.in.

 • charakterystykę urządzeń energetycznych;
 • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia;
 • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.

Oznakowanie elektryczne

Oznakowanie można podzielić na cztery kategorie:

 • znaki elektryczne zakazu,
 • znaki elektryczne nakazu,
 • znaki elektryczne ostrzegawcze,
 • znaki elektryczne informacyjne

Znaki elektryczne nakazu

Znaki elektryczne nakazu wskazują, jakie zachowanie jest bezwzględnie wymagane lub jakie środki ostrożności należy zachować przy eksploatacji urządzenia energetycznego.

W zależności od potrzeb dane miejsce można oznakować znakami pionowymi lub poziomymi. Tablica składa się z dwóch elementów – niebieskiego koła z białym piktogramem błyskawicy oraz niebieskiego pola z informacją słowną.

Znaki elektryczne nakazu – przykłady

 • Pracuj tylko z nieiskrzącymi narzędziami,
 • Przed wejściem wyłącz,
 • Przed pracą uziemić,
 • Tylko tu pracuj,
 • Przed wejściem rozładuj wysokie napięcie,
 • Pracuj tylko pod nadzorem osoby uprawnionej,
 • Przed otwarciem drzwi wyłącz,
 • Wyłącz w niebezpieczeństwie,
 • W niebezpieczeństwie naciśnij przycisk.
Udostępnij: