Znaki ewakuacyjne w szkole

Znaki ewakuacyjne w szkole

5 lipca 2020

Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w kierowanej przez siebie placówce oświatowej. Poprawie bezpieczeństwa służą m.in. odpowiednio rozmieszczone znaki ewakuacyjne w szkole.

Znaki ewakuacyjne w szkole – plan ewakuacji szkoły

Plan ewakuacji szkoły lub placówki umieszczony powinien być w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp. Drogi ewakuacyjne muszą być oznaczony w sposób wyraźny i trwały.

Ewakuacja

Z każdego miejsca w budynku szkoły należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji, które umożliwią szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Warunki ewakuacji powinny być dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w danej placówce, jej konstrukcji i wymiarów. Należy również zastosować odpowiednie techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez:

 • zapewnienie dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
 • zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
 • zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleni dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
 • zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych;
 • zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych;
 • zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Znaki ewakuacyjne w szkole i zabezpieczenie ppoż

W obowiązku dyrektora szkoły leży dopilnowanie, aby urządzenia przeciwpożarowe były w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Budynek szkoły powinien być wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W widocznych miejscach powinny znajdować się instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

Znaki ewakuacyjne w szkole – oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami

Zgodnie z Polskimi Normami oznakowane powinny być:

 • drogi i wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji;
 • miejsca i usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 • miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo;
 • pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo;
 • drabiny ewakuacyjny, rękawy ratownicze,, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych;
 • dźwigi dla straży pożarnej;
 • przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody;
 • drzwi przeciwpożarowe;
 • drogi pożarowe;
 • miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.
Udostępnij: