Awaria lub wypadek pojazdu ADR

Awaria lub wypadek pojazdu ADR

12 kwietnia 2021

Jakie czynności powinny być wykonane w razie gdy nastąpi awaria lub wypadek pojazdu ADR?

W razie awarii lub wypadku pojazdu przewożącego towary niebezpieczne członkowie załogi powinni wykonać określone czynności, zgodne z instrukcjami ADR – jednak tylko wówczas, gdy ich wykonanie jest możliwe i bezpieczne.

Awaria lub wypadek pojazdu ADR – instrukcje dla załogi pojazdu:

• Zahamować pojazd, wyłączyć silnik i odłączyć akumulator za pomocą wyłącznika głównego (jeżeli jest on dostępny).
• Unikać źródeł zapłonu, w szczególności nie palić, nie używać papierosów elektronicznych lub podobnych urządzeń oraz nie włączać żadnych urządzeń elektrycznych.
• Powiadomić właściwe służby ratownicze, podając im możliwie wszystkie dostępne informacje dotyczące wypadku, awarii oraz towarów niebezpiecznych.
• Założyć kamizelkę ostrzegawczą i odpowiednio umieścić stojące znaki ostrzegawcze.
• Zapewnić przybyłym ratownikom łatwy dostęp do dokumentów przewozowych.
• Nie wchodzić na uwolnione materiały, nie dotykać ich, unikać wdychania oparów, dymu, pyłu i pary poprzez pozostawanie na stronie nawietrznej.


• Jeżeli jest to właściwe i bezpieczne, zapobiec przedostaniu się uwolnionych materiałów do środowiska wodnego lub kanalizacji oraz zebrać uwolnione materiały, używając wyposażenia przewożonego w jednostce transportowej.
• Oddalić się od miejsca wypadku lub zagrożenia, poinformować inne osoby o konieczności oddalenia się od tego miejsca oraz stosować się do zaleceń służb ratowniczych.
• Zdjąć zanieczyszczone ubranie i użyte zanieczyszczone wyposażenie ochronne oraz usunąć je w sposób bezpieczny.

Dodatkowe instrukcja dla członków załogi pojazdu ADR

Dodatkowe wskazówki dla członków załogi pojazdu przewożącego:
towary niebezpieczne klas: 1, 1.5, 1.6, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2;
towary niebezpieczne klas: 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8, 9, 9A.

Instrukcja ADR

Instrukcje dla załogi ADR powinny być przewożone w kabinie kierowcy, w miejscu łatwo dostępnym. Przed rozpoczęciem przewozu przewoźnik powinien dostarczyć załodze pojazdu instrukcje sporządzone w języku (lub językach), które każdy członek załogi może przeczytać i zrozumieć przed rozpoczęciem przewozu. Przewoźnik powinien zapewnić, aby każdy członek pojazdu, którego to dotyczy, rozumiał instrukcje i potrafił je prawidłowo wykonywać.
Przed rozpoczęciem przewozu członkowie pojazdu powinni dowiedzieć się, jakie towary niebezpieczne są załadowane oraz sprawdzić w instrukcjach pisemnych, jakie czynności powinny być podjęte w razie zaistnienia wypadku lub innego zagrożenia.

Udostępnij: