Transport ADR – charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne

Transport ADR – charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne

7 marca 2021

Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez towary niebezbieczne klas: 1, 1.5, 1.6, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2. Wskazówki dodatkowe dla załogi pojazdu oznaczonego tablicami ADR.

Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Mogą posiadać różne właściwości powodujące efekty takie jak wybuch masowy, rozrzut odłamków, intensywny ogień / promieniowanie cieplne, świecenie, huk lub wydzielanie dymu.
 • Są wrażliwe na wstrząsy i / lub uderzenia i / lub ciepło.

Wskazówki dodatkowe

Schronić się i pozostać z daleka od okien.

Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

Niewielkie zagrożenie wybuchem i pożarem.

Wskazówki dodatkowe

Schronić się.

Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne – gazy palne

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie pożarem.
 • Zagrożenie wybuchem.
 • Mogą znajdować się pod ciśnieniem
 • Zagrożenie działaniem duszącym.
 • Mogą powodować poparzenia lub odmrożenia.
 • Zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzania.

Wskazówki dodatkowe

 • Schronić się.
 • Unikać zagłębień terenu.

Gazy niepalne i nietrujące

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie działaniem duszącym.
 • Mogą znajdować się pod ciśnieniem.
 • Mogą powodować odmrożenia.
 • Zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzania.

Wskazówki dodatkowe

 • Schronić się.
 • Unikać zagłębień terenu.

Gazy trujące

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie zatruciem.
 • Mogą znajdować się pod ciśnieniem.
 • Mogą powodować oparzenia chemiczne lub odmrożenia.
 • Zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzania.

Wskazówki dodatkowe

 • Użyć maski ucieczkowej.
 • Schronić się.
 • Unikać zagłębień terenu.

Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne – materiały zapalne ciekłe

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie pożarem.
 • Zagrożenie wybuchem.
 • Zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzania.

Wskazówki dodatkowe

 • Schronić się.
 • Unikać zagłębień terenu.

Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące, materiały wybuchowe odczulone stałe

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie pożarem. Materiały łatwo zapalne lub zapalne.
 • Mogą zapalić się na skutek działania ciepła, iskier lub otwartego płomienia.
 • Mogą zawierać materiały samoreaktywne, które mogą rozkładać się egzotermicznie w wyniku dostarczenia ciepła, kontaktu z innymi materiałami (takimi jak kwasy, związki metali ciężkich lub aminy), tarcia lub uderzenia.
 • W wyniku rozkładu mogą wydzielać się szkodliwe i palne pary lub gazy lub może nastąpić samozapalenie.
 • Zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzania.
 • Zagrożenie wybuchem materiałów wybuchowych odczulonych w przypadku utraty substancji odczulającej.

W przypadku towarów niebezpiecznych stwarzających więcej niż jedno zagrożenie oraz ładunków mieszanych, stosuje się każdą z określonych dla nich wskazówek.

Dodatkowe wskazówki mogą być modyfikowane w celu ich dostosowania do klas towarów niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu oraz użytych środków transportu.

Udostępnij: