Towary niebezpieczne w transporcie ADR

Towary niebezpieczne w transporcie ADR

15 marca 2021

Towary niebezpieczne w transporcie ADR – charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez materiały klas 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8, 9, 9A i wskazówki dla załogi pojazdu ADR.

Materiały podatne na samozapalenie

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie pożarem na skutek samozapalenia się w przypadku uszkodzenia sztuk przesyłek lub uwolnienia się zawartości.
 • Mogą gwałtownie reagować z wodą.

Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie pożarem i wybuchem w przypadku kontaktu z wodą.

Wskazówki dodatkowe:

 • Uwolniony materiał powinien być utrzymany w stanie suchym, pod przykryciem.

Towary niebezpieczne w transporcie ADR – materiały utleniające

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie gwałtowną reakcją, pożarem i wybuchem w przypadku kontaktu z materiałami palnymi.

Wskazówki dodatkowe:

 • Nie dopuszczać do zmieszania z materiałami zapalnymi lub palnymi (np. trocinami).

Nadtlenki organiczne

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie rozkładem egzotermicznym w podwyższonej temperaturze wskutek kontaktu z innymi materiałami (takimi jak kwasy, związki metali ciężkich lub aminy), tarcia lub uderzenia. W wyniku rozkładu mogą wydzielać się szkodliwe i palne pary lub gazy lub może nastąpić samozapalenie.

Wskazówki dodatkowe:

 • Nie dopuszczać do zmieszania z materiałami zapalnymi lub palnymi (np. trocinami).

Materiały trujące

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie zatruciem w wyniku wdychania, kontaktu ze skórą lub połknięcia.
 • Zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji.

Wskazówki dodatkowe:

 • Użyć maski ucieczkowej.

Materiały zakaźne

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie zakażeniem.
 • Może spowodować groźną chorobę u ludzi lub zwierząt.
 • Zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji.

Materiały promieniotwórcze

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie napromieniowaniem po wchłonięciu i napromieniowaniem zewnętrznym.

Wskazówki dodatkowe:

 • Ograniczyć czas narażenia.

Towary niebezpieczne w transporcie ADR – materiał rozszczepialny

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie reakcją łańcuchową.

Materiały żrące

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
 • Mogą gwałtownie reagować ze sobą, wodą lub innymi materiałami.
 • Uwolnione materiały mogą wydzielać żrące pary.
 • Zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji.

Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrożeń:

 • Zagrożenie poparzeniem.
 • Zagrożenie pożarem.
 • Zagrożenie wybuchem.
 • Zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji.

W przypadku towarów niebezpiecznych stwarzających więcej niż jedno zagrożenie oraz ładunków mieszanych, stosuje się każdą z określonych dla nich wskazówek.

Dodatkowe wskazówki mogą być modyfikowane w celu ich dostosowania do klas towarów niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu oraz użytych środków transportu.

Przeczytaj również: Transport ADR – charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne

Udostępnij: