Balustrady i poręcze

Balustrady i poręcze

13 maja 2019

Balustrady i poręcze – wymagania dla urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów.

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów – zasady ogólne

Urządzenia zabezpieczające, np. balustrady i poręcze, stosowane są w celu wyeliminowania lub ograniczenia niebezpieczeństw, na jakie narażeni są rowerzyści i piesi, którzy korzystają z drogi oraz obiektów przy niej położonych. Tego rodzaju urządzenia mogą być wykonane z betonu lub metalu. Dopuszczalne jest również wykorzystywanie obiektów naturalnych, np. gęstych żywopłotów.

Urządzenia zabezpieczające stosuje się na wszystkich drogach i w ich obrębie, na większości obiektów leżących w ciągu tych dróg, m.in. na kładkach dla pieszych, w ciągach pieszych, oddzielonych od jezdni, przy ścieżkach rowerowych, które przebiegają przez obiekty inżynierskie.

Balustrady i poręcze

Balustrady U-11a stosuje się w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, jeżeli powierzchnia, po której odbywa się ruch pieszych lub rowerzystów, położona jest powyżej 0,5 m od poziomu terenu. Barwy balustrad ustala zarządca drogi.

Gdzie umieszcza się balustrady i poręcze dla pieszych?

Balustrady i poręcze dla pieszych umieszcza się:

  • na obiektach mostowych, na których dopuszcza się ruch pieszych;
  • na przepustach bez barier, jeżeli różnica wysokości pomiędzy poziomem pobocza a poziomem cieku przekracza 1,8 m;
  • na schodach z nasypów lub pochylniach;
  • w otoczeniu wejść i wjazdów do podziemia, znajdujących się w strefie ruchu pieszego;
  • w innych przypadkach, jeśli zachodzi potrzeba ochrony pieszego przed spadnięciem lub upadkiem.

Balustrady i poręcze – konstrukcja

Balustrady  chroniące ruch pieszych powinny się składać, oprócz poręczy i słupków, wyłącznie z elementów pionowych (szczeblin). Ich rozstaw nie powinien być większy niż 0,14 m. Dolny poziomy element konstrukcji balustrady łączący szczebliny nie może znajdować się powyżej 0,12 m od poziomu chodnika. Do zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów dopuszcza się również balustrady pełnościenne.

Minimalne wysokości balustrad

  • 1,1 m przy chodnikach dla pieszych;
  • 1,2 m przy ścieżkach rowerowych;
  • 1,3 m przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi i tramwajowymi.

Przejścia podziemne i pochylnie

Dla zabezpieczenia ruchu pieszych przy zejściach do przejść podziemnych lub pochylniach, położonych przy ścianach, stosuje się poręcze przymocowane do ścian. Odległość pochwytyu od ściany nie może być mniejsza niż 5 cm. Z kolei odległość pochwytu poręczy powinna wynosić minimum 6 cm.

Barieroporęcze

Na obiektach mostowych, a także w innych miejscach, gdzie nie ma możliwości oddzielnego stosowania barier i balustrad, a zachodzi konieczność zastosowania ochrony ruchu pieszego i kołowego, można stosować barieroporęcze.

Udostępnij: