Bezpieczeństwo imprez masowych – warunki ewakuacyjne

Bezpieczeństwo imprez masowych – warunki ewakuacyjne

12 czerwca 2019

W trakcie trwania imprezy masowej może dojść do różnych, niespodziewanych sytuacji. Organizator, który odpowiada za bezpieczeństwo uczestników podczas wydarzenia, powinien uwzględnić wszelkie zagrożenia, np. wystąpienie pożaru. W związku z tym przestrzeń musi być odpowiednio przystosowana, np. poprzez prawidłowe oznakowanie tras ewakuacji czy rozmieszczenie znaków informacyjnych. Co jeszcze ma wpływ na bezpieczeństwo imprez masowych?

Obowiązki organizatora imprezy masowej

Organizator, czyli osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo imprez masowych, musi, podczas trwania wydarzenia, zapewnić:

 • Spełnienie wymogów określonych (w szczególności) w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych oraz w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
 • Udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa.
 • Pomoc medyczną.
 • Zaplecze higieniczno-sanitarne.
 • Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i policji.
 • Warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
 • Sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze, niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.
 • Wydzielone pomieszczenia dla służ kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

Bezpieczeństwo imprez masowych a warunki ewakuacyjne

Odpowiednie warunki ewakuacyjne to jeden z podstawowych elementów, które wpływają na bezpieczeństwo imprez masowych. Ważne, aby w nagłej sytuacji, uczestnicy imprezy mieli możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożenia lub objętej pożarem. Niezbędne jest również dostosowanie do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów. Techniczne urządzenia zabezpieczające pozwalają np. na wydzielenie sektorów i zabezpieczenie terenu.

Dostosowane powinny być również techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, które polegają na:

 • Zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych.
 • Zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych.
 • Zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń.
 • Zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub innych urządzeń i innych rozwiązań, zapewniających usuwanie dymu.
 • Zapewnienie oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi.
 • Zapewnianiu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

Drogi ewakuacyjne powinny być zgodne z Polskimi Normami. Tak samo powinny być oznaczone miejsca, gdzie usytuowane i uruchamiane są urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice, przeciwpożarowe wyłączniki prądu i gazu, a także telefony.

W dostępnych dla wszystkich i widocznych miejscach powinny być umieszczone tablice z wykazem telefonów alarmowych i instrukcjami postępowania na wypadek pożaru.

Udostępnij: