BHP przy pracach w zbiornikach

BHP przy pracach w zbiornikach

22 maja 2019

Przed przystąpieniem pracowników do pracy w zbiorniku osoba kierująca pracownikami musi poinformować ich o zakresie pracy, jaką mają wykonać, rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić, niezbędnych ŚOI i środkach ochrony zbiorowej, sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika a asekurującymi ich na zewnątrz oraz o postępowaniu w razie zagrożenia. O jakich jeszcze zasadach BHP przy pracach w zbiornikach należy pamiętać?

BHP przy pracach w zbiornikach – asekuracja i ŚOI

Pracownik lub pracownicy, którzy wykonują pracę wewnątrz zbiornika, powinni być asekurowani co najmniej przez jedną osobę znajdującą się na zewnątrz. BHP przy pracach w zbiornikach wymaga, by osoba asekurująca była w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz zbiornika. Musi mieć również możliwość niezwłocznego powiadomienia innych osób mogących, w razie potrzeby, niezwłocznie udzielić pomocy.

Środki ochrony indywidualnej

Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności.

  • Szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do odpowiednio wytrzymałego elementu konstrukcji zewnętrznej.
  • Hełm ochronny i odzież ochronną.

Wyposażenie w ŚOI osoby asekurującej powinno być takie, jak wyposażenie pracowników wchodzących do wnętrza zbiornika.

Środki układu oddechowego

Niestosowanie ochrony układu oddechowego jest dopuszczalne tylko gdy:

  • zawartość tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 18%;
  • w powietrzu tym nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  • nie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia tych czynników podczas przebywania pracownika w zbiorniku.

Zgodnie z zasadami BHP przy pracach w zbiorniku, decyzję o niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego może podjąć jedynie osoba kierująca pracownikami.

Zasady i BHP przy pracach w zbiornikach

Jakość powietrza

W trakcie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte. Zgodnie z zasadami BHP przy pracach w zbiornikach, jeżeli otwarcie włazów nie jest wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w danym zbiorniku, to należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza.

Oświetlenie i transport

Wnętrze zbiornika powinno być oświetlone przy użyciu źródła światła elektrycznego o bezpiecznym napięciu. Jeśli chodzi o transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika, zasady BHP przy pracach w zbiornikach wymagają, by odbywał się on w sposób niestwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych pracowników.

Zagrożenie wybuchem i zagrożenie utonięcia lub zasypania

Jeśli istnieje możliwość powstawania stężeń wybuchowych w zbiorniku, należy stosować środki zapobiegające wybuchowi.

Natomiast jeśli praca ma być wykonana wewnątrz zbiornika zawierającego materiały płynne lub sypkie, w którym istnieje możliwość utonięcia lub zasypania – wówczas pracownik powinien być opuszczany do wnętrza na pomoście lub innym urządzeniu, które zapewni bezpieczne wykonanie pracy.

Udostępnij: