Transport wewnętrzny – BHP

Transport wewnętrzny – BHP

19 marca 2019

Pracodawca powinien zapewnić szereg odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych – również, jeśli chodzi o transport wewnętrzny. Wyposażenie techniczne powinno wyeliminować potrzebę ręcznego przemieszczania ciężarów przez pracowników.

Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, należy podjąć odpowiednie działania, które mniejszą uciążliwość i zagrożenia, które są związane z wykonywaniem tych czynności, np. poprzez wyposażenie pracowników w niezbędne środki.

Transport wewnętrzny – ręczne przemieszczanie ciężarów

Zgodnie z przepisami BHP ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów, których masa przekracza ustalone normy, jest niedopuszczalne. Szczegółowe wymagania dotyczące ręcznego transportu określają przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz przepisy o pracach wzbronionych kobietom i młodocianym.

Masa i rozmieszczenie przemieszczanych ładunków

Transport wewnętrzny powinien być odpowiednio zorganizowany. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności udźwigu danego środka transportowego. Ważne, by masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych zapewniały bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. Ładunek powinien być odpowiednio zabezpieczony – zwłaszcza przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu. Pomosty i rampy, które stosowane są do załadunku i rozładunku, powinny być odpowiednie do wymiarów i masy ładunków przeznaczonych do transportu. Zarówno na pomost, jak i na rampę powinno prowadzić co najmniej jedno wejście.

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudnione jedynie osoby, które posiadają kwalifikacje właściwe do obsługi określonego urządzenia.

Wymagania dotyczące transportu przy użyciu dźwignic, przenośników, wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz kolei wewnątrzzakładowych określają odrębne przepisy

Transport wewnętrzny – zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych

Pracodawca ma obowiązek zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. W zasadach ruchu należy określić w szczególności maksymalne prędkości środków transportu i komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych oraz w pomieszczeniach zakładu pracy, uzależnione m.in. od szerokości dróg, natężenia ruchu czy widoczności. Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi – zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Odbojnice

Odbojnice stosowane są w magazynach i halach, a ich zadaniem jest zabezpieczenie m.in. regałów, ścian działowych, miejsc składowania palet, słupów konstrukcyjnych i innych elementów przed zniszczeniami.

Odbojnice chronią przed uderzeniami wózków widłowych i innych urządzeń transportowych, które się w ciągach komunikacyjnych w hali czy w magazynie.

Udostępnij: