Norma PN-92-N-01256-02

Norma PN-92-N-01256-02

22 sierpnia 2017

Zgodnie z zapisami, które można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania,

znaki służące do oznakowanie dróg ewakuacyjnych powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania i spełniać stosowne wymagania (np. wymagania zawarte w normie PN-92-N-01256-02). Ich czytelność oraz prawidłowe rozmieszczenie są niezbędne dla zapewnienia szybkiej i bezpiecznej ewakuacji ze strefy zagrożonej lub objętej pożarem. W Polsce obowiązują obecnie dwie równoważne normy dotyczące wyglądu znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją (np. kierunek drogi ewakuacyjnej, drzwi ewakuacyjne czy wyjście ewakuacyjne) – norma PN-N-01256/02:1992 oraz nowa, mająca międzynarodowy charakter i zgodna z wytycznymi unijnymi, norma PN-EN ISO 7010:2012.

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych – przepisy

Obowiązek oznakowania dróg ewakuacyjnych stosownymi piktogramami (zgodnymi z normą PN-92-N-01256-02  oraz PN-EN ISO 7010:2012) wynika bezpośrednio z przepisów przeciwpożarowych. Warto przytoczyć dwa kluczowe akty prawne.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno – budowlanych wymagane są co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę jest obowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

Norma PN-92-N-01256-02 – wygląd znaków

Znaki ewakuacyjne to rodzaj znaków informacyjnych, które mają na celu zapewnić wizualną informację o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej. Muszą być widoczne i spełniać swoją rolę zarówno przy świetle dziennym, sztucznym, a także w przypadku braku oświetlenia. Znaki bezpieczeństwa, które spełniają wymagania normy PN-92-N-01256-02, mają kształt:

  • prostokątów (stosunek boków 1:2 i 1:3, przy wymiarze krótszego boku równych 100, 125, 150, 200, 350 mm);
  • kwadratów (o bokach równych 100, 125, 150, 200, 350 mm). Wymagania zawarte w normie PN-92-N-01256-02.

Norma PN-92-N-01256-02 określa również kolorystykę piktogramów. Oznaczenia powinny być barwy zielonej oraz białej fosforescencyjnej, potocznie zwanej żółtej, o odpowiednim współczynniku iluminacji β (dla barwy zielonej β >= 0,12, a dla białej fosforescencyjnej β >= 0,65). Według wymagań, ujętych w normie PN-N-01256/02:1992, barwa zielona powinna zajmować nie mniej niż 50% całej powierzchni znaku), a wszelkie elementy graficzne oznaczeń na piktogramach, w tym napisy, ramki oraz strzałki powinny być wykonane w barwie fosforescencyjnej białej.

Udostępnij: