Czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie a ocena ryzyka zawodowego

Czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie a ocena ryzyka zawodowego

5 lipca 2021

Czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie w miejscy pracy. W jaki sposób pracodawca powinien realizować obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli pracownicy mają styczność z substancjami i preparatami chemicznymi? 

Pracodawca ma obowiązek ustalić, czy w środowisku pracy występują czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie oraz do dokonania i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez te czynniki.

Ryzyko zawodowe stwarzane przez czynniki chemiczne – definicja

Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnej szkody zdrowotnej w warunkach stosowania czynnika chemicznego lub narażenia na czynnik chemiczny w miejscu pracy.

Czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie dla pracowników a ocena ryzyka zawodowego

W ocenie ryzyka zawodowego pracodawca zobowiązany jest uwzględnić:

 • niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego;
 • otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania (w szczególności zawarte w karcie charakterystyki);
 • rodzaj, poziom i czas trwania narażenia;
 • wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone;
 • wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli zostały ustalone;
 • efekty działań zapobiegawczych;
 • wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, jeżeli została przeprowadzona;
 • warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników.

Jeśli jest to niezbędne w celu dokonania oceny ryzyka zawodowego, pracodawca zobowiązany jest do uzyskania dodatkowej informacji od dostawcy czynnika chemicznego lub z innych dostępnych mu źródeł. W przypadku, gdy występuje narażenie na kilka czynników chemicznych, należy ocenić ryzyko stwarzane przez wszystkie te czynniki łącznie.

Ocena ryzyka zawodowego a rodzaj wykonywanej pracy

Zgodnie z przepisami ocena ryzyka zawodowego, jeśli chodzi o czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie, musi zawierać również ocenę rodzajów prac, w trakcie wykonywania których może wystąpić istotny wzrost narażenia. W szczególności chodzi o prace:

 • podczas remontów i napraw urządzeń;
 • innych działań, które mogą mieć szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie pracowników (również w sytuacjach, gdy podjęte zostały wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze).

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się w formie pisemnej. Dokument pracodawca udostępnia lekarzowi, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Ponowna ocena ryzyka zawodowego

Ponowna ocena ryzyka zawodowego konieczna jest jeśli nastąpi:

 • zmiana w składzie czynnika chemicznego;
 • zmiana w procesie technologicznym;
 • postęp wiedzy medycznej dotyczącej oddziaływania tego czynnika na zdrowie ludzi.

Powinna być przeprowadzona również w uzasadnionych przypadkach, na wniosek lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Może być podyktowana oceną stanu zdrowia pracowników, a w szczególności – w razie, gdy przekroczony zostanie dopuszczalny poziom wartości biologicznej ołowiu we krwi pracownika.

Udostępnij: