Drogowskazy w miastach a modele sieci drogowej

Drogowskazy w miastach a modele sieci drogowej

29 maja 2019

Drogowskazy w miastach pełnią bardzo ważną rolę – w funkcjonowaniu systemu komunikacyjnego, przepustowości dróg, a także bezpiecznym korzystaniu z dróg przez uczestników ruchu. Zespół drogowskazów powinien być tak dobrany, aby nawet kierowca, który nie zna miasta, mógł przez nie swobodnie przejechać, kierując się tymi znakami.

Drogowskazy w miastach – treść znaków

Przy ustalaniu treści znaków kierunku należy stosować następujący tryb postępowania:

 1. Ustalenie sieci dróg układu podstawowego.
 2. Określenie połączeń pomiędzy poszczególnymi miejscowościami (kierunkami).
 3. Określenie obiektów charakterystycznych, wymagających zastosowania informacji lokalnej.
 4. Ustalenie dróg dojazdowych do obiektów charakterystycznych.
 5. Po nałożeniu i powiązaniu ze sobą wszystkich połączeń, sprawdzenie prawidłowości tych połączeń.
 6. Wybranie informacji do zastosowania na znakach kierunku na poszczególnych skrzyżowaniach dróg (nazwy miejscowości, numery dróg, informacja lokalna).

Obowiązywać powinna przy tym taka sama zasada doboru dróg i treści, aby z każdej miejscowości (kierunku) do każdej innej miejscowości ruch był prowadzony tylko jedną trasą. Wyjątek może tu stanowić prowadzenie do tej samej miejscowości innej drogi, którą wyznaczono objazd dla niektórych rodzajów pojazdów, np. tranzyt TIR czy samochody ciężarowej o określonej masie.

Oznakowanie drogowskazowe stosuje się na podstawowym układzie komunikacyjnym, który tworzą drogi krajowe (z wyłączeniem autostrad) i wojewódzkie, stanowiące drogi przelotowe i docelowe, obwodnice oraz drogi wyjazdowe.

Miasto z jedna droga przelotowa

Wzdłuż drogi przelotowej stosuje się:

 • Znaki oznaczające wjazd i wyjazd do miejscowości.
 • Tablice kierunkowe lub tablice szlaku drogowego, umieszczane za wyjazdem z miejscowości.
 • Drogowskazy zawierające informacje o centrum lub, w miarę potrzeby, inna informacja lokalna.
 • Znaki z numerem drogi.

Drogowskazy w miastach – miasto z dwoma drogami przelotowymi

Na skrzyżowani dróg przelotowych między sobą stosuje się tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy tablicowe oraz znaki z numerem drogi.

Stosowanie informacji o centrum innej informacji lokalnej uzależnione jest od potrzeb i warunków miejscowych.

Miasto z kilkoma drogami przelotowymi i docelowymi

Jeżeli liczba dróg mających wspólny przebieg w obszarze miasta jest większa niż dwa, to zamiast wymieniania nazwy wszystkich miejscowości na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazowych umieszcza się napis „Tranzyt” i numery poszczególnych dróg.

Dopuszczalne jest umieszczanie, w ciągu tej drogi, odmian tablicy z napisem „Traznyt”:

 • Tablicy ze strzałką kierunkową przed skrzyżowaniem.
 • Tablicy tylko z napisaem „Tranzyt” za skrzyżowaniem.

Drogowskazy w miastach – miasto z obwodnicą śródmiejską

Wzdłuż obwodnicy podaje się informację lokalną o dojeździe do centrum – na każdym skrzyżowaniu, które wprowadza ruch do obszaru położonego wewnątrz tej obwodnicy.

Informacja o centrum powinna być także podawana wzdłuż poszczególnych dróg przelotowych i kierunkowych, na których stosuje się drogowskazy w miastach, począwszy od pierwszych skrzyżowań za granicą obszaru zabudowanego.

Oznakowanie drogowskazowe a najkrótsza trasa

Na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach, które zlokalizowane są na skrzyżowaniu drogi przelotowej lub docelowej, nazwy miejscowości podaje się w taki sposób, aby kierować jadących najkrótszą drogą. Jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wskazania na skrzyżowaniu alternatywnych dróg, prowadzących do tej samej miejscowości, lub dłużej drogi (trasy). Możliwe jest to wówczas, gdy uzasadniają to niekorzystne parametry techniczne lub warunki ruchu na najkrótszej drodze prowadzącej do danej miejscowości.

Jeśli odległości te są zbliżone, to o wyborze kierunku decyduje krótszy czas przejazdu, wynikający z parametrów drogi i warunków ruchu.

Skrzyżowania

Na skrzyżowaniach wzdłuż obwodnicy stosuje się napis „Tranzyt” i numery dróg, prowadzących danym odcinkiem obwodnicy, natomiast na kierunkach wyjazdowych z obwodnicy – nazwy miejscowości kierunkowej z numerem drogi.

Za skrzyżowaniami obwodnicy z drogami wylotowymi można nie stosować znaków szlaku drogowego. Zamiast nich można powtórzyć napis „Tranzyt”. Na drogach innych niż przelotowe lub docelowe, doprowadzających ruch do obwodnicy, stosuje się znaki E-19a – „obwodnica”.

Udostępnij: