Dwa niebezpieczne zakręty – znaki ostrzegawcze A-3 i A-4

Dwa niebezpieczne zakręty – znaki ostrzegawcze A-3 i A-4

4 lutego 2021

Dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w prawo / pierwszy w lewo) – znaki A-3 i A-4.

Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo

Znak A-3 stosuje się wówczas, gdy odległość od końca pierwszego, wymagającego oznakowania łuku, na którym droga skręca w prawo, do początku drugiego, również wymagającego oznakowania łuku, jest mniejsza niż 300 m. Nie ma znaczenia, czy drugi łuk jest w tym samym kierunku, czy w przeciwnym. Pozostałe zasady stosowania znaku A-3 są analogiczne jak dla znaku A-1 (niebezpieczny zakręt w prawo).

Jeżeli konieczne jest oznakowanie trzech łuków oddzielonych od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę T-4. Gdy takich łuków jest więcej niż trzy, zamiast tabliczki T-4 umieszcza się tabliczkę T-2.

Na końcu ostatniego łuku oznakowanego znakiem A-3 z tabliczką T-2 lub T-4, w którym łuk przechodzi w prostą, powtarza się znak A-3 z tabliczką T-3.

Tabliczka T-2 podaje długość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo.

Tabliczka T-3 oznacza się koniec odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo, jeżeli zastosowano znak z tabliczką T-2. W przypadku gdy tabliczkę T-2 zastosowano ze znakiem A-3 lub A-4, znaku z tabliczką T-3 nie należy stosować, jeśli miałby on być umieszczony w odległości mniejszej niż 500 m od następnego znaku, uprzedzającego o niebezpiecznych zakrętach.

Droga kręta

Jeżeli liczba łuków jest większa niż 3, a krętość odcinka mierzonego od początku pierwszego łuku do końca ostatniego jest większa niż 160°/km, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę T-5, wskazującą początek drogi krętej, oraz tabliczkę T-2, wskazującą długość odcinka.

Pozostałe zasady oznakowania drogi, na której występują więcej niż dwa łuki wymagające oznakowania, oddzielone od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m, są analogiczne jak dla innych znaków ostrzegawczych z tabliczkami T-2 i T-3.

Ograniczenia prędkości, wyrażone znakiem B-33, stosuje się, jeśli:

  • parametry  łuku (promień, przechyłka, szorstkość nawierzchni, warunki widoczności) wymagają zmniejszenia prędkości;
  • w serii łuków występuje łuk o parametrach szczególnie odbiegających od parametrów pozostałych łuków;
  • istniejące oznakowanie pionowe, poziome i zastosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu okazują się niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na łuku.

Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo

Znak A-4 stosuje się, gdy na pierwszym łuku droga skręca w lewo. Zasady stosowanie tego znaku są analogiczne jak dla znaku A-3.

Udostępnij: