Gazy łatwopalne i gazy nietrwałe w klasyfikacji CLP

Gazy łatwopalne i gazy nietrwałe w klasyfikacji CLP

13 lipca 2021

Gazy łatwopalne i gazy nietrwałe – definicje, kryteria klasyfikacji, oznakowanie.

Gazy łatwopalne i gazy nietrwałe – definicje

  • Gaz łatwopalny – gaz lub mieszanina gazowa o przedziale palności w powietrzu w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa.
  • Gaz nietrwały – gaz łatwopalny, który może reagować wybuchowo nawet bez kontaktu z powietrzem lub tlenem.

Kryteria klasyfikacji – gazy łatwopalne

Kategoria 1

Gazy, które w temperaturze 20 °C i przy normalnym ciśnieniu (101,3 kPa):

  • zapalają się, gdy ich stężenie w mieszaninie z powietrzem wynosi 13% objętościowych lub mniej; lub
  • mają zakres palności w powietrzu co najmniej 12 punktów procentowych, bez względu na dolną granicę palności.

Kategoria 2

Gazy inne niż te zaliczone do kategorii 1, które w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu 101,3 kPa charakteryzują się zakresem palności w przypadku zmieszania z powietrzem.

Kryteria klasyfikacji – gazy nietrwałe

Kategoria A

Gazy łatwopalne, które są nietrwałe w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu 101,3 kPa.

Kategoria B

Gazy łatwopalne, które są nietrwałe w temperaturze powyżej 20 °C lub przy ciśnieniu wyższym niż 101,3 kPa.

Oznakowanie

Zgodnie z rozporządzeniem CLP stosuje się następujące oznakowanie:

  • gazy łatwopalne zaliczające się do kategorii 2 – brak piktogramu
  • gazy nietrwałe kategorii A i B – brak dodatkowego piktogramu.

Procedura klasyfikacji

Gazy łatwopalne

Przy oznakowaniu substancji gazowej lub mieszaniny gazów bierze się pod uwagę, czy dana substancja lub mieszanina ma zakres palności w powietrzu w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa.

Jeśli nie – nie jest zaklasyfikowana do gazów łatwopalnych.

Jeśli tak – określa się, czy w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu 101,3 kPa zapala się, gdy jej stężenie w mieszaninie z powietrzem wynosi 13% objętościowych lub mniej; lub czy ma zakres palności w powietrzu co najmniej 12 punktów procentowych bez względu na dolną granicę palności.

  • Jeśli tak – substancja lub mieszanina zaklasyfikowana zostaje do kategorii zagrożenia 1 (piktogram CLP GHS02, hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo);
  • Jeśli nie – substancja lub mieszanina zaklasyfikowana zostaje do kategorii zagrożenia 2 (brak piktogramu; hasło ostrzegawcze: Uwaga).

Gazy nietrwałe

Jeżeli łatwopalny gaz lub mieszanina gazowa jest nietrwała w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu 101,3 kPa, zostaje zaklasyfikowana do kategorii A – gaz nietrwały (brak dodatkowego piktogramu, brak dodatkowego hasła ostrzegawczego). Jeśli nie – określa się, czy gaz lub mieszanina jest nietrwała w temperaturze wyższej niż 20 °C i przy ciśnieniu wyższym niż 101,3 kPa.

  • Jeśli tak – należy do kategorii B – gaz nietrwały (brak dodatkowego piktogramu, brak dodatkowego hasła ostrzegawczego);
  • Jeśli nie – substancja lub mieszanina niezaklasyfikowana jako nietrwała.
Udostępnij: