Substancje łatwopalne – piktogramy CLP

Substancje łatwopalne – piktogramy CLP

8 czerwca 2020

Substancje łatwopalne – piktogramy CLP dotyczące zagrożeń fizycznych a szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności.

1.      Substancje łatwopalne ciekłe

Kategoria zagrożeń: 1

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H224 – skrajnie łatwopalna ciecz i pary

Kategoria zagrożeń: 2

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary

Kategoria zagrożeń: 3

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H226 – łatwopalna ciecz i pary

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

* Bardzo zalecany.

 • P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty – jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć wybuchową atmosferę.

* Bardzo zalecany dla kategorii 1 i 2, o ile nie przypisano już zwrotu P404.

* Opcjonalny dla kategorii 3.

 • P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu ­– w przypadku cieczy palnych z kategorii 1 oraz innych cieczy palnych, które są lotne i mogą tworzyć wybuchową atmosferę.

* Bardzo zalecany, o ile nie przypisano już zwrotu P403 + P235.

 • P240 – Uziemić / połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć wybuchową atmosferę.

* Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

* Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

 • P241 – Używać [elektrycznego / wentylującego / oświetleniowego / …] przeciwwybuchowego sprzętu – jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć wybuchową atmosferę. Tekst w nawiasach kwadratowych można zamieścić na etykiecie w razie potrzeby, aby określić odpowiedni sprzęt elektryczny, wentylujący lub inny.

* Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

* Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

 • P242 – Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi – jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć wybuchową atmosferę oraz jeżeli minimalna energia zapłonu jest niska (dotyczy substancji i mieszanin, których energia zapłonu wynosi < 0,1 mJ).

* Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

* Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

 • P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu – jeżeli ciecz jest lotna i może tworzyć wybuchową atmosferę.

* Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

* Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / osłonę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

* Opcjonalny.

Reagowanie

 • P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy): Natychmiast usunąć / zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem] – tekst ujęty w nawiasy kwadratowe należy umieścić, jeżeli producent / dostawca uważa to za konieczne w przypadku konkretnej substancji chemicznej.

* Opcjonalny, o ile nie jest uznany za konieczny, np. ze względu na ryzyko wytworzenia potencjalnie wybuchowej atmosfery.

 • P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia – jeżeli woda zwiększa ryzyko, producent / dostawca określają odpowiednie środki.

* Bardzo zalecany, jeśli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Magazynowanie

 • P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu – w przypadku cieczy palnych z kategorii 1 oraz innych cieczy palnych, które są lotne i mogą tworzyć wybuchową atmosferę.

* Bardzo zalecany.

Usuwanie

 • P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do… – zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia). Producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.

* Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

* zalecany dla użytkowników przemysłowych / zawodowych, jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

2.      Substancje łatwopalne stałe

Kategoria zagrożeń: 1

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H228 – substancja stała łatwopalna

Kategoria zagrożeń: 2

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H228 – substancja stała łatwopalna

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

* Bardzo zalecany.

 • P240 – Uziemić / połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli ciało stałe jest czułe elektrostatycznie.

* Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

* Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

 • P241 – Używać [elektrycznego / wentylującego / oświetleniowego / …] przeciwwybuchowego sprzętu – jeżeli mogą występować chmury pyłu. Tekst w nawiasach kwadratowych można zamieścić na etykiecie w razie potrzeby, aby określić odpowiedni sprzęt elektryczny, wentylujący, oświetleniowy lub inny.

* Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

* Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / osłonę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

* Opcjonalny.

Reagowanie

 • P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia – jeżeli woda zwiększa ryzyko, producent / dostawca określają odpowiednie środki.

* Bardzo zalecany, jeśli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Udostępnij: