Gdzie umieścić instrukcję BHP?

Gdzie umieścić instrukcję BHP?

12 grudnia 2019

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które dotyczą wykonywanych przez nich prac. W tym celu musi m.in. udostępnić aktualne instrukcje BHP. Co mówią przepisy na temat ich lokalizacji? Gdzie umieścić instrukcję BHP?

Rodzaje instrukcji BHP

Instrukcje dotyczą organizacji pracy i zasad, w jaki sposób praca powinna być wykonywana, aby była bezpieczna. Zanim przyjrzymy się temu, gdzie umieścić instrukcję BHP, przyjrzyjmy się ich rodzajom. W różnych zakładach pracy, w zależności od potrzeb, występują różne typy instrukcji. Zasadniczo jednak możemy wyróżnić cztery główne kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP;
 • instrukcje stanowiskowe BHP;
 • instrukcje na wypadek awarii;
 • instrukcje BHP podczas pracy.

Obowiązek udostępniania instrukcji BHP – akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy możemy przeczytać, że pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinny one dotyczyć:

 • Stosowanych w zakładzie pracy procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników (np. instrukcja BHP przy ręcznym transporcie towarów).
 • Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych (np. instrukcja bezpiecznej obsługi strugarki do metali, instrukcja bezpiecznej obsługi nożyc gilotynowych).
 • Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi (np. instrukcja BHP składowania i transportowania butli tlenowych i acetylenowych oraz obchodzenia się z nimi).
 • Udzielania pierwszej pomocy.

Kodeks pracy

W kodeksie pracy przeczytamy natomiast, że pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn. Instrukcje powinny zawierać co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

 • Warunków użytkowania maszyn.
 • Występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych.
 • Praktyki użytkowania maszyn.

Gdzie umieścić instrukcję BHP?

Czy instrukcje muszą być koniecznie naklejane na ścianę, czy mogą być przechowywane w jednym miejscu?

Przepisy nie precyzują, gdzie umieścić instrukcję BHP. Miejsce udostępniania ustala pracodawca, warto jednak pamiętać, że instrukcja powinna znajdować w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla pracowników, tak aby każdy mógł bez problemu się z nią zapoznać.

Instrukcje BHP można umieszczać np. w formie czytelnych plansz, bezpośrednio przy stanowiskach, maszynach i urządzeniach, których te instrukcje dotyczą.

Innym sposobem może być umieszczenie instrukcji w specjalnie przygotowanym segregatorze lub w teczce, które będą znajdowały się w określonym, łatwo dostępnym dla pracowników miejscu. Ważne, by pracownik miał do nich stały dostęp i w razie potrzeby mógł bez problemu z nich skorzystać.

Udostępnij: