Gdzie ustawić śmietnik na posesji?

Gdzie ustawić śmietnik na posesji?

29 czerwca 2020

Wytyczne, w jaki sposób i gdzie ustawić śmietnik na posesji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Gdzie ustawić śmietnik na posesji

Gdzie umieścić śmietnik na posesji? Na działkach budowlanych należ przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych (z uwzględnieniem przepisów o segregowaniu odpadów). Mogą być to:

  • zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;
  • wyodrębnione pomieszczenia budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, ale nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpania wody, kratkę ściekową, wentylację oraz sztuczne oświetleni;
  • utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi;
  • utwardzone place z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami.

Dojścia do miejsc gromadzenia odpadów stałych

Między wejściami do tych pomieszczeń lub tymi placami, a miejscem dojazdu samochodów lub śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzane dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub wózkach.

Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Gdzie ustawić śmietnik na posesji – odległości miejsc gromadzenia odpadów od budynków

Odległość miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej:

  1. 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy odległości mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę);
  2. 3 m – od granicy działki budowlanej (odległość ta nie jest wymagana, jeśli miejsce styka się z podobnym miejscem na działce sąsiedniej);
  3. 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc o przeznaczeniu rekreacyjnym.

W zabudowie rodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, k których mowa w puntach pierwszym i drugim, nie określa się.

Dojście od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej do miejsca gromadzenia odpadów stałych, wynosi nie więcej niż 80 m, przy czym wymagania nie dotyczy budynków znajdujących się na terenach zamkniętych.

Zbiorniki na odpady stałe

Na terenach niezurbanizowanych dopuszczalne jest stosowanie zbiorników na odpady stałe, przystosowanych do okresowego wypróżniania (pod warunkiem usytuowania ich w odpowiedniej odległości od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i granic działek budowlanych). Takie zbiorniki powinny mieć nieprzepuszczalne ściany, szczelne przekrycie z zamykanym otworem wyspowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania odpadów. Do zbiorników należy doprowadzić utwardzany dojazd.

Udostępnij: