Hydrantowe instalacje przeciwpożarowe

Hydrantowe instalacje przeciwpożarowe

9 kwietnia 2017

Hydrantowe instalacje przeciwpożarowe (hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne) mają za zadanie zapewnić możliwość szybkiej i skutecznej akcji na wypadek wybuchu pożaru w danym obiekcie.

Hydrantowe instalacje przeciwpożarowe – akty prawne

Hydranty przeciwpożarowe – przepisy

  • w Prawie budowlanym wymieniono szereg wymagań podstawowych, jakie powinien spełniać obiekt budowlany, w wśród nich znajduje się również bezpieczeństwo pożarowe;

  • w Ustawie o  ochronie przeciwpożarowej znalazły się zapisy dotyczące zobowiązań właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu do przestrzegania m.in. przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i  technologicznych, wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, a także przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej.

Lokalizacja instalacji hydrantowej

Hydranty wewnętrzne – wymagania

Urządzenia wchodzące w skład instalacji hydrantowej muszą zapewnić dostawę wody gaśniczej w niezbędnej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Ze względu na ich lokalizację można je podzielić na dwa rodzaje:

  • instalacje zewnętrzne do gaszenia pożarów na zewnątrz obiektów i w terenie otwartym,

  • instalacje wewnętrzne do gaszenia pożarów wewnątrz obiektów.

Wśród urządzeń składających się na instalacje hydrantowe znajdują się:

Już w trakcie projektowania obiektu pojawia się temat opracowania systemów instalacji hydrantowych. Za zgodność dokumentacji projektowej z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej odpowiedzialny jest projektant, ale to nie zwalnia z obowiązku właścicieli, zarządców bądź faktycznych użytkowników z przestrzegania zasad dotyczących ochrony pożarowej i posiadania instalacji hydrantowych. W zależności od potrzeb w danym obiekcie oraz potencjalnych zagrożeń należy wybrać odpowiedni system, który następnie powinien być utrzymywany w dobrym stanie. Obowiązują w tym zakresie specjalne parametry techniczne instalacji hydrantowej oraz zasady kontroli ich sprawności. Regularnie muszą być przeprowadzane przeglądy techniczne, konserwacje, legalizacje i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego, a także konserwacja hydrantów wraz z pomiarami wydajności i ciśnienia instalacji hydrantowej. Wszystkie obostrzenia w tym zakresie są określone w Polskich Normach dotyczących ochrony pożarowej.

Udostępnij: