Instruktaż stanowiskowy BHP – ramowy plan szkolenia

Instruktaż stanowiskowy BHP – ramowy plan szkolenia

28 kwietnia 2021

Instruktaż stanowiskowy BHP – w jakim celu przeprowadza się takie szkolenie, dla kogo jest przeznaczone i czego dotyczy?

Instruktaż stanowiskowy – cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

 • informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu, a także o ryzyku zawodowym, które związane jest z wykonywaną pracą;
 • wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych;
 • wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Instruktaż stanowiskowy przeznaczony jest dla:

 • pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 • pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków technologiczno-organizacyjnych;
 • studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż stanowiskowy – ramowy program szkolenia

 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
  1. omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
   1. elementów pomieszczenia pracy, mających wpływ na warunki pracy (np. oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne);
   1. elementów stanowiska roboczego, mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, narzędzia);
   1. przebiegu procesu pracy na stanowisku w nawiązaniu do przebiegu pracy w całym zakładzie;
  1. omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii;
  1. przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania;
 2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.
 3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.
 4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.
 5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

Sposób realizacji szkolenia, a także czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego, dotychczasowego stażu pracy pracownika i zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

Udostępnij: