Karty parkingowe dla niepełnosprawnych

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych

27 marca 2020

Do czego uprawniają karty parkingowe dla niepełnosprawnych i komu takie karty przysługują?

Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych

miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych mogą korzystać osoby, które mają specjalną kartę parkingową. Po nowelizacji przepisów w roku 2014 takie karty nie są już wydawane osobom z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli osoby te nie spełniają przesłanki „znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się”.

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych – osoby uprawnione do ich posiadania

Z kart parkingowych mogą korzystać osoby:

  • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  • z całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
  • z całkowitą niezdolnością do pracy;
  • z częściową niezdolnością do pracy, przyznaną ze względu na schodzenie związane z narządem ruchu;
  • kierujące pojazdem przewożącym osobę o obniżonej sprawności ruchowej;
  • pracownicy placówek, które zajmują się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opieką tych placówek.

Karty wydawane są również osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Do czego uprawniają karty parkingowe dla niepełnosprawnych?

Osoby niepełnosprawne, legitymujące się kartą parkingową i kierujące pojazdem oznaczonym taką kartą, mogą nie stosować się do niektórych znaków, które dotyczą zakazu ruchu lub postoju. Przepisy drogowe zwalniają takie osoby m.in. z zakazu parkowania na specjalnie oznaczonych miejscach postojowych dla niepełnosprawnych, zakazu wjazdu pojazdów silnikowych czy z zakazu postoju.

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych

Gdzie umieścić?

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widocznie zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Jak uzyskać?

Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć w starostwie powiatowym. Podstawą do jej wydania jest orzeczenie o niepełnosprawności – wraz z uwzględnieniem jej stopnia oraz orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Kartę parkingową wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Karta parkingowa dla placówek

Karty parkingowe dla placówek również wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Karta wydawana jest na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę.

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych – ważność

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydaje się na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat. W przypadku placówek wydaje się karty na okres 3 lat.

Udostępnij: