Znaki zakazu – znaki drogowe, cz. II

Znaki zakazu – znaki drogowe, cz. II

10 października 2017

Jedną z grup znaków drogowych stanowią znaki typu B, czyli znaki zakazu. Mają one kształt koła (oprócz znaków B-20 Stop, B-39 Strefa ograniczonego postoju i B-43 Strefa ograniczonej prędkości) z czerwoną obwódką i białym lub niebieskim tłem.

Co ciekawe, polskie znaki drogowe są w znacznym stopniu podobne do znaków, z którymi możemy spotkać się w innych krajach europejskich. Podobieństwo znaków bardzo ułatwia poruszanie się po zagranicznych drogach, a zawdzięczamy je Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Gdzie obowiązują znaki zakazu?

Znaki zakazu organizują ruch poprzez ograniczenie poruszania się pojazdów lub zabronienie wykonywania manewrów. Znaki typu B obowiązują na drodze, na której są umieszczone lub na określonym przez znaki obszarze. Pod znakami mogą być umieszczone tabliczki, które informują, na jakim odcinku drogi obowiązuje dany zakaz.

Znaki zakazu – przegląd

Zakaz poruszania się po drodze dla określonych pojazdów

B1 Zakaz ruchu w obu kierunkach – oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach; dotyczy pojazdów, kolumn pieszych, jeźdźców, poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.

B-2 Zakaz wjazdu – oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli jednośladowych – oznacza zakaz ruchu dla pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli jednośladowych.

B-3a Zakaz wjazdu autobusów – oznacza zakaz ruchu dla autobusów.

B-4 Zakaz wjazdu motocykli – oznacza zakaz ruchu dla motocykli.

B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych – oznacza zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, dla ciągników, pojazdów specjalnych o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony, a także dla ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych – oznacza zakaz ruchu dla ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami – oznacza zakaz ruchu dla pojazdów silnikowych, które ciągną jedną lub dwie przyczepy. Znak nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych – oznacza zakaz ruchu dla pojazdów zaprzęgowych, a także jeźdźców i poganiaczy.

B-9 Zakaz wjazdu rowerów – oznacza zakaz ruchu dla rowerów – na jezdni oraz na poboczu.

B-10 Zakaz wjazdu motorowerów – oznacza zakaz ruchu dla motorowerów.

B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych – oznacza zakaz ruchu dla rowerów jednośladowych.

B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych – oznacza zakaz ruchu dla wózków ręcznych, przeznaczonych do używania na jezdni – prowadzonych, ciągniętych lub pchanych; znak obowiązuje na jezdni i poboczu.

Znaki zakazu dla pojazdów z ładunkami, które mogą stanowić zagrożenie

B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi – oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów przewożących materiały wybuchowe i łatwo zapalne – określone odrębnymi przepisami, w ilościach, dla których niezbędne jest oznakowanie pojazdu pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi.

B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi – oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne – określone odrębnymi przepisami, w ilościach, dla których niezbędne jest oznakowanie pojazdu pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi.

B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę – oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały zagrażające środowisku – określone odrębnymi przepisami, w ilościach, dla których niezbędne jest oznakowanie pojazdu pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi.

Ograniczenia dla pojazdów o określonych gabarytach

B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m. – oznacza zakaz ruchu dla wszystkich pojazdów, których całkowita szerokość przekracza wartość określoną na znaku.

B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m. – oznacza zakaz ruchu dla wszystkich pojazdów, których całkowita wysokość przekracza wartość określoną na znaku.

B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m. – oznacza zakaz ruchu dla wszystkich pojazdów, których całkowita długość przekracza wartość określoną na znaku.

B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … ton – oznacza zakaz ruchu dla wszystkich pojazdów, których rzeczywista masa całkowita przekracza wartość określoną na znaku. Rzeczywista masa pojazdu to masa zmienna, która zależy od stopnia załadowania pojazdu.

B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … ton – oznacza zakaz ruchu dla wszystkich pojazdów, których nacisk osi przekracza wartość określoną na znaku. Przy osi wielokrotnej nacisk z żadnej osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy, która podana jest na znaku.

Znak „STOP”

B-20 Stop – zakazuje prowadzącemu pojazd wjeżdżania na skrzyżowanie (lub na przejazd kolejowy) bez zatrzymania się (w celu ustąpienia pierwszeństwa pojazdom, które poruszają się po drodze z pierwszeństwem); zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym na jezdni lub w miejscu, które umożliwia upewnienie się, że ruch na drodze pozwala wjechać na nią, bez spowodowania utrudnień w ruchu.

Zakaz poruszania się w określonych kierunkach

B-21 Zakaz skrętu w lewo – zabrania skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu; w przypadku, gdy znak jest umieszczony w obrębie skrzyżowania – dotyczy najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.

B-22 Zakaz skrętu w prawo – zabrania skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu; w przypadku, gdy znak jest umieszczony w obrębie skrzyżowania – dotyczy najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.

B-23 Zakaz zawracania – zabrania zawracana na najbliższym skrzyżowaniu oraz odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem.

B-24 Koniec zakazu zawracania – odwołuje znak B-22 (Zakaz zawracania); znak umieszczany jest, gdy zakaz zawracania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

Znaki zakazu – wyprzedzanie

B-25 Zakaz wyprzedzania – zabrania prowadzącym pojazd silnikowy wyprzedzania innych pojazdów silnikowych wielośladowych; znak nie zabrania wyprzedzania pojazdów jednośladowych oraz pojazdów niesilnikowych (zaprzęgi, rowery, wózki ręczne).

B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe – zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierowcom samochodów ciężarowych (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony), ciągników samochodowych i pojazdów specjalnych lub używanych do celów specjalnych (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony).

B-27 Koniec zakazu wyprzedzania – odwołuje znak B-25 (Zakaz wyprzedzania); znak umieszczany jest, gdy zakaz zawracania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe – odwołuje znak B-26 (Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe); znak umieszczany jest, gdy zakaz zawracania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

Znaki zakazu – sygnały dźwiękowe i pierwszeństwo

B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych – zabrania używania znaków dźwiękowych, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu dla bezpieczeństwa ruchu.

B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych – odwołuje znak B-29 (Zakaz używania sygnałów dźwiękowych); znak umieszczany jest, gdy zakaz zawracania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka – zabrania wjazdu na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to innych uczestników ruchu, którzy znajdują się na tym odcinku drogi lub zbliżają się do niego, do zatrzymania się; znak stosowany jest na zwężonych odcinkach drogi, na których wymijanie się dwóch pojazdów jest niemożliwe; na drugim końcu zwężonego odcinka ustawia się znak D-5 (Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi).

Znaki nakazujące zatrzymanie pojazdu

B-32 Stój – kontrola celna – nakłada na kierującego pojazdem obowiązek zatrzymania się. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym do tego celu – przed znakiem. Dalsza jazda może nastąpić dopiero za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału, który zezwala na ruch.

Zamiast napisu „Cło – Zoll” na znaku mogą być umieszczone inne napisy.

Znaki wskazujące ograniczenie prędkości

B-33 Ograniczenie prędkości – zabrania przekraczania prędkości określonej na znaku; pod znakiem może być umieszczona tabliczka uzupełniająca – dla jakiego pojazdu obowiązuje ograniczenie.

B-34 Koniec ograniczenia prędkości – oznacza odwołanie ograniczenia dopuszczalnej prędkości.

Znaki zakazu – postój

B-35 Zakaz postoju – zabrania postoju pojazdu – na dłużej niż określono to napisami na znaku lub pod znakiem; jeżeli na znaku nie ma określonego znaku, zabroniony jest postój pojazdu powyżej 1 minuty.

B-36 Zakaz zatrzymywania się – zabrania zatrzymywania pojazdu; znak dotyczy tej strony jezdni, na której został umieszczony.

B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste – zabrania postoju pojazdu w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje między godziną 21 a północą.

B-38 Zakaz postoju w dni parzyste – zabrania postoju pojazdu w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje między godziną 21 a północą.

B-39 Strefa ograniczonego postoju – oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom; jeżeli na znaku nie jest określony czas postoju, to postój w tej strefie nie może przekraczać minuty.

B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju – oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju, oznaczonej znakiem B-39 (Strefa ograniczonego postoju).

Pozostałe znaki zakazu

B-41 Zakaz ruchu pieszych – zabrania ruchu pieszych; znak obowiązuje po tej stronie drogi, na której jest umieszczony.

B-42 Koniec zakazów – uchyla działania znaków zakazu (zakazu wyprzedzania, zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe, zakazu zawracania, zakazu używania sygnałów dźwiękowych oraz ograniczenia prędkości).

B-43 Strefa ograniczonej prędkości – oznacza wjazd do strefy na obszarze zabudowanym, na której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości – określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę).

B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości – oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Udostępnij: