Konstrukcje wsporcze znaków drogowych

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych

20 czerwca 2020

Zgodnie z przepisami znaki drogowe mocuje się na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, które wykonane są z trwałych materiałów. Konstrukcje wsporcze znaków drogowych powinny być odpowiednio zaprojektowane i solidnie wykonane.

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych

Konstrukcja wsporcza znaku to każdy rodzaj konstrukcji, który gwarantuje przenoszenie obciążenia zmiennych i stałych działających na konstrukcje oraz na zamontowane na niej znaku lub tablice. Najczęściej są to słupki, kratownice, wysięgniki, bramownice i wsporniki.

Konstrukcje wsporcze powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzające zgodność z Polską Normą, dotyczącą bezpieczeństwa konstrukcji wsporczych.

Czy znaku muszą być zamontowane na specjalnych konstrukcjach wsporczych?

Przepisy dopuszczają możliwość umieszczania znaków drogowych, wykorzystując do tego słupy linii telekomunikacyjnych, latarnie, słupy trakcyjne, maszty, a także ściany budynków i elementy konstrukcyjne obiektów inżynierskich.

Specyfikacja techniczna konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze do znaków drogowych pionowych (słupki, kratownice, wysięgniki itp.) powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób, który zapewni stabilne, prawidłowe rozmieszczenie w pasie drogowym. Muszą mieć odpowiednią wytrzymałość i być dostosowane do wielkości oraz ciężaru tablic i znaków, które są na nich zamontowane. Niezbędna jest wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na czynniki atmosferyczne. Zgodnie z przepisami konstrukcje wsporcze powinny być barwy szarej neutralnej, przy czym dopuszczalna jest barwa naturalna pokryć cynkowych.

Rury w konstrukcjach wsporczych

Rury wykorzystywane do konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Powierzchnie zewnętrzne rur nie mogą mieć wad, takich jak np. pęknięcia, zwalcowania czy naderwania. Dopuszcza się jednak nieznaczne nierówności i pojedyncze rysy, które wynikają z procesu wytwarzania i mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo, prostopadle do rury.

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych – słupki

Na drogach najczęściej spotykamy znaki drogowe zamontowane na słupkach z rur stalowych ocynkowanych, o przekroju kołowym lub eliptycznym. Na jednym słupki przeważnie znajduje się jeden znak. Jeżeli jednak, ze względów lokalnych, zachodzi konieczność zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w układzie poziomym lub pionowym.

Podczas montowania znaków trzeba pamiętać, że ich tarcze powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni, a odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni.

Jaką standardową długość ma słupek drogowy do znaku drogowego, ile cm w ziemię powinien być wbetonowany?

Słupki powinny być wbetonowane w podłoże (w sposób, który determinują możliwości techniczne terenu). Wymiary fundamentów zależą od rodzaju podłoża, ale standardowa szerokość waha się od 20 do 30 cm, natomiast wysokość – od70 do 80 cm.

Udostępnij: