Znaki bezpieczeństwa w szkołach

Znaki bezpieczeństwa w szkołach

8 sierpnia 2017

Znaki bezpieczeństwa w szkołach i na ich terenie regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69). Mówiąc o przepisach BHP, warto podkreślić fakt, że szkoła stanowi przestrzeń szczególną. Z jednej strony jest miejscem pracy, zarówno dla nauczycieli, jak i pozostałego personelu. Z drugiej zaś strony na jej terenie przebywają dzieci lub młodzież, za których zdrowie i bezpieczeństwo odpowiadają pedagodzy. Stąd wyjątkowo ważna jest wiedza z zakresu przepisów BHP, w tym znajomość jakie występują znaki bezpieczeństwa w szkołach  oraz zastosowania się do nich w prawidłowy sposób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także za prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych i umieszczenie we właściwych miejscach pozostałych znaków bezpieczeństwa jest dyrektor. W świetle prawa powinien on również raz w roku dokonać kontroli warunków panujących na terenie placówki, sprawdzając, czy zapewniają one bezpieczeństwo uczniom oraz pracownikom szkoły.

Znaki bezpieczeństwa występujące w szkołach, w tym szkolnych warsztatach, laboratoriach czy pracowniach, można podzielić na kilka kategorii – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne oraz znaki ochrony przeciwpożarowej. Każda kategoria charakteryzuje się określonymi kształtami oraz kolorystyką.

Znaki bezpieczeństwa w szkołach przykłady:

Znaki zakazu (białe tło z czerwoną ramką)

Mają kształt koła, sygnalizują zakaz wykonywania określonej czynności, np. zakaz palenia tytoniu, zakaz gaszenia wodą, zakaz używania drabiny.

Znaki ostrzegawcze (żółte tło z czarną ramką)

Mają kształt trójkąta i ostrzegają przed określonym niebezpieczeństwem, np. ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się, niebezpieczeństwo przed ostrymi elementami, ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi.

Znaki nakazu (białe tło z niebieską ramką)

Mogą mieć kształt koła lub prostokąta, informują o konieczności postępowania według widocznego znaku, np. nakaz stosowania ochrony słuchu, nakaz stosowania ochrony głowy, nakaz mycia rąk.

Znaki informacyjne (białe tło z zieloną ramką)

Mają kształt prostokąta lub kwadratu, informują o sprzęcie pierwszej pomocy lub wskazują drogi ewakuacyjne, np. pierwsza pomoc, telefon alarmowy, kierunek drogi ewakuacyjnej, drzwi ewakuacyjne.

Znaki ochrony przeciwpożarowej (białe tło z czerwoną ramką)

Są to znaki kwadratowe, które w razie pożaru mogą znacząco usprawnić akcję gaśniczą, wskazując np. na rozmieszczenie niezbędnego sprzętu w budynku. Przykładami znaków ochrony przeciwpożarowej mogą być m.in. hydrant wewnętrzny, gaśnica, telefon alarmowania pożarowego.

Udostępnij: