Magazynowanie odpadów medycznych

Magazynowanie odpadów medycznych

8 sierpnia 2019

Zgodnie z przepisami odpady medyczne to odpady, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Jakie są przepisy, jeśli chodzi o magazynowanie odpadów medycznych?

Pomieszczenia do magazynowania odpadów medycznych

Magazynowanie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych musi być prowadzone w specjalnych pomieszczeniach. Muszą one spełniać wymagania takie same jak w przypadku pomieszczeń przeznaczonych do magazynowania odpadów niebezpiecznych, a dodatkowo:

  • posiadają niezależne wejście;
  • posiadają ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających ich dezynfekcję;
  • są zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt;
  • posiadają drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodny dostęp;
  • posiadają miejsca lub boksy wydzielone i oznakowane, w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych (w przypadku magazynowania odpadów medycznych w oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się brak wydzielonych boksów);
  • są wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia;
  • posiadają wentylację zapewniającą podciśnienie oraz filtrację odprowadzanego powietrza (dopuszczalne jest zastosowanie wentylacji grawitacyjnej – pod warunkiem, że magazynowanie odpadów medycznych prowadzone jest w szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznaczonych pojemnikach lub kontenerach).

Warunki higieniczno-sanitarne

Przy pomieszczeniach do magazynowania odpadów medycznych należy zapewnić dostęp do umywalki z bieżącą wodą (ciepłą i zimną). Powinna być ona zainstalowana w sposób, który umożliwia co najmniej umycie rąk bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia lub urządzenia. Umywalka powinna być wyposażona w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku. Niezbędny jest również dostęp do wody bieżącej (ciepłej i zimnej) do celów porządkowych, a także do wydzielonych miejsc, przeznaczonych do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidualnych.

Temperatura w pomieszczeniach do magazynowania odpadów

Magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych o właściwościach zakaźnych może odbywać się tylko w temperaturze do 18°C i nie dłużej niż 24 godziny. Z kolei magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* może odbywać się wyłącznie w temperaturze do 10°C, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 24 godzin.

Udostępnij: