Nadtlenki organiczne

Nadtlenki organiczne

1 grudnia 2020

Nadtlenki organiczne – piktogramy CLP dotyczące zagrożeń fizycznych a szczególne zwroty wskazujące środki ostrożności.

Nadtlenki organiczne, kategoria zagrożeń A

Kategoria zagrożeń: Typ A

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H241 – Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

Bardzo zalecany.

 • P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

*Bardzo zalecany.

 • P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu – można pomiąć, jeżeli etykieta zawiera P411.

*Opcjonalny.

 • P240 – Uziemić / połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli jest czułe elektrostatycznie i może tworzyć wybuchową atmosferę.

*Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

*Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Bardzo zalecany.

Reagowanie

 • P370 + P380 + P375 [+ P378] – W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości [Użyć … do gaszenia] – producent / dostawca określają odpowiednie środki. Tekst w nawiasach kwadratowych należy zamieścić, jeżeli użycie wody zwiększa ryzyko.

*Bardzo zalecany.

Magazynowanie

 • P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu – z wyjątkiem poddawanych kontroli temperatury substancji lub mieszanin samoreaktywnych lub nadtlenków organicznych, które mogą ulegać skraplaniu, a następnie krzepnięciu.

*Bardzo zalecany w połączeniu z P411 lub P235.

 • P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

*Opcjonalny, jeżeli przypisano już zwroty P411 lub P235.

 • P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej …°C / …°F – jeżeli konieczna jest kontrola temperatury lub jeżeli jest to uznane za konieczne z innych względów. Producent / dostawca określa odpowiednią temperaturę, korzystając ze stosownej skali temperatur.

*Bardzo zalecany.

 • P420 – Przechowywać z dala od innych materiałów.

*Zalecany, jeżeli niezgodne materiały mogą spowodować szczególne ryzyko. Jeżeli stosuje się ten zwrot, jako informacje uzupełniające, należy dodać tekst precyzujący niezgodne materiały.

Usuwanie

 • P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do… ­– zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia). Producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.

*Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

*Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów. Podać odpowiedni akt prawny.

Nadtlenki organiczne, kategoria zagrożeń B

Kategoria zagrożeń: Typ B

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H240 – Ogrzanie grozi wybuchem

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

Bardzo zalecany.

 • P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

*Bardzo zalecany, jeżeli pojemnik spełnia ważną rolę pod względem zapobiegania skutkom niebezpiecznych reakcji lub wybuchu bądź tłumienia takich skutków.

 • P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu – można pomiąć, jeżeli etykieta zawiera P411.

*Opcjonalny.

 • P240 – Uziemić / połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli jest czułe elektrostatycznie i może tworzyć wybuchową atmosferę.

*Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

*Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Bardzo zalecany.

Reagowanie

 • P370 + P372 + P380 + P373 – W przypadku pożaru: Ryzyko wybuchu. Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiałów wybuchowych.

*Bardzo zalecany.

Magazynowanie

 • P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu – z wyjątkiem poddawanych kontroli temperatury substancji lub mieszanin samoreaktywnych lub nadtlenków organicznych, które mogą ulegać skraplaniu, a następnie krzepnięciu.

*Bardzo zalecany w połączeniu z P411 lub P235.

 • P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

*Opcjonalny, jeżeli przypisano już zwroty P411 lub P235.

 • P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej …°C / …°F – jeżeli konieczna jest kontrola temperatury lub jeżeli jest to uznane za konieczne z innych względów. Producent / dostawca określa odpowiednią temperaturę, korzystając ze stosownej skali temperatur.

*Bardzo zalecany.

 • P420 – Przechowywać z dala od innych materiałów.

*Zalecany, jeżeli niezgodne materiały mogą spowodować szczególne ryzyko. Jeżeli stosuje się ten zwrot, jako informacje uzupełniające, należy dodać tekst precyzujący niezgodne materiały.

Usuwanie

 • P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do… ­– zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia). Producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.

*Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów. Podać odpowiedni akt prawny.

Nadtlenki organiczne, kategoria zagrożeń C, D

Kategoria zagrożeń: Typ C, Typ D

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwrot określający zagrożenie: H242 – Ogrzanie może spowodować pożar

Nadtlenki organiczne, kategoria zagrożeń E, F

Kategoria zagrożeń: Typ E, Typ F

Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwrot określający zagrożenie: H242 – Ogrzanie może spowodować pożar

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie

 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

Bardzo zalecany.

 • P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

*Bardzo zalecany, jeżeli pojemnik spełnia ważną rolę pod względem zapobiegania skutkom niebezpiecznych reakcji lub wybuchu bądź tłumienia takich skutków.

 • P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu – można pomiąć, jeżeli etykieta zawiera P411.

*Opcjonalny.

 • P240 – Uziemić / połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy – jeżeli jest czułe elektrostatycznie i może tworzyć wybuchową atmosferę.

*Opcjonalny, o ile nie jest konieczny z innych względów.

*Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki.

 • P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy – producent / dostawca określa właściwy rodzaj sprzętu.

*Bardzo zalecany.

Reagowanie

 • P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć do gaszenia – jeżeli woda zwiększa ryzyko. Producent / dostawca określają odpowiednie środki.

*Bardzo zalecany, jeżeli wymagane lub odpowiednie są szczególne środki gaśnicze.

Magazynowanie

 • P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu – z wyjątkiem poddawanych kontroli temperatury substancji lub mieszanin samoreaktywnych lub nadtlenków organicznych, które mogą ulegać skraplaniu, a następnie krzepnięciu.

*Bardzo zalecany w połączeniu z P411 lub P235.

 • P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

*Opcjonalny, jeżeli przypisano już zwroty P411 lub P235.

 • P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej …°C / …°F – jeżeli konieczna jest kontrola temperatury lub jeżeli jest to uznane za konieczne z innych względów. Producent / dostawca określa odpowiednią temperaturę, korzystając ze stosownej skali temperatur.

*Bardzo zalecany.

 • P420 – Przechowywać z dala od innych materiałów.

*Zalecany, jeżeli niezgodne materiały mogą spowodować szczególne ryzyko. Jeżeli stosuje się ten zwrot, jako informacje uzupełniające, należy dodać tekst precyzujący niezgodne materiały.

Usuwanie

 • P501 – Zawartość / pojemnik usuwać do… ­– zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami (do określenia). Producent / dostawca określa, czy do zawartości lub do pojemnika (lub zarówno do zawartości, jak i do pojemnika) zastosowanie mają konkretne wymagania dotyczące ich usuwania.

*Obowiązkowy dla ogółu społeczeństwa, jeżeli substancja lub mieszanina podlega przepisom o odpadach stwarzających zagrożenie. Zalecane jest określenie miejsca usuwania, przy czym nie trzeba przytaczać odpowiednich przepisów.

*Zalecany do umieszczenia w karcie charakterystyki, jeżeli istnieją szczególne wymogi dotyczące usuwania wykraczające poza normalnie przewidziane usuwanie chemikaliów. Podać odpowiedni akt prawny.

Udostępnij: