Obiekty w skrajni drogi – oznakowanie

Obiekty w skrajni drogi – oznakowanie

24 kwietnia 2019

Obiekty w skrajni drogi powinny być wyraźnie oznaczane. Do oznaczania takich obiektów stosuje się urządzenia tablicowe, umieszczane przed skrajnymi płaszczyznami obiektów lub na nich, i urządzenia bramowe.

Oznaczenia obiektów budowlanych, takich jak budynki, podpory wiaduktów, wystające murki przepustów, poręcze mostowe itp., znajdujących się w skrajni drogi, stosowane są w celu ostrzeżenia kierujących pojazdami o ograniczeniu skrajni. Oznakowanie ma również na celu ochronę niektórych obiektów (szczególnie podpór, wiaduktów i ich konstrukcji nad jezdnią) przed uszkodzeniami przez pojazdy.

Skrajnia drogi

Skrajnia drogi to wolna, niezabudowana przestrzeń nad jezdnią oraz, jeżeli występują, nad pasami awaryjnymi, poboczami utwardzonymi, opaskami zewnętrznymi i w określonym zakresie nad pasami dzielącymi, która przeznaczona jest do prowadzenia ruchu pojazdów, ich zatrzymywania się lub postoju.
Wymiary skrajni dla poszczególnych klas dróg określają odrębne przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Obiekty w skrajni drogi – jak są oznaczone?

Nie wszystkie obiekty w skrajni drogi oznacza się tak samo:

  • Do oznaczania drzew, które znajdują się w skrajni drogi, stosuje się folię odblaskową z poziomymi pasami białymi i czerwonymi, o szerokości 250 mm.
  • Do oznaczania części obiektów, znajdujących się w skrajni poziomej drogi, stosuje się tablice U-9a i U-9b. Tablice te mają kształt prostokąta o szerokości 0,50 m i wysokości 1,25 m. Mają one pasy na przemian barwy żółtej i czarnej.

Umieszczenie tablice U-9a i U-9b

Dolną krawędź tablicy umieszcza się na wysokości 0,75 m nad płaszczyzną jezdni. Tablice U-9a i U-9b umieszczane są na płaszczyźnie obiektu, prostopadłej do osi drogi, lub bezpośrednio przed nim, w odległości nie większej niż 0,5 m.

Krawędź pionowa tablicy powinna być umieszczona w takiej odległości od jezdni jak krawędź obiektu.

Ograniczenie skrajni – roboty drogowe

Na drodze można spotkać również elementy, które oznaczają ograniczoną skrajnię jezdni. Tablice kierujące U-21a i U-21b (zwane sierżantami) stosowane są do oznaczenia krawędzi:

  • zwężonego pasa ruchu;
  • pasa awaryjnego lub dzielącego, w przypadku zwiężenia pasa bezpieczeństwa;
  • pasa ruchu z załamaniami w planie.

Tego rodzaju tablice niezbędne są m.in przy budowie czy remontach dróg.

Udostępnij: