Obrót wyrobami pirotechnicznymi – obowiązki pracodawcy

Obrót wyrobami pirotechnicznymi – obowiązki pracodawcy

10 lipca 2019

Jakie wymagania ciążą na pracodawcy, który prowadzi obrót wyrobami pirotechnicznymi?

Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznymi, w tym o przeznaczeniu widowiskowym, powinien zapewnić bezpieczeństwo ludzi, mienie i środowiska. Zgodnie z przepisami do jego obowiązków należy m.in.:

 • Przechowywanie wyrobów pirotechnicznych we właściwych opakowaniach, ze stosownym oznakowaniem.
 • Opracowanie i udostępnienie aktualnej instrukcji przechowywania wyrobów pirotechnicznych oraz instrukcji BHP, a także zapewnienie przestrzegania tych instrukcji.
 • Zapewnienie bezpiecznego transportu wewnątrzzakładowego wyrobów pirotechnicznych.
 • Wykluczenie możliwości wpływu na wyroby pirotechniczne bodźców, które mogłyby spowodować wybuch lub zapłon.
 • Zbieranie i neutralizowanie we właściwy sposób (zgodnie z obowiązującą instrukcją magazynowania) wyrobów pirotechnicznych, których opakowanie zostało uszkodzone.
 • Przechowywanie opakowań i pojemników z wyrobami pirotechnicznymi w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Przestrzeganie, aby w pomieszczeniach, w których znajdują się wyroby pirotechniczne, nie używać otwartego ognia.

Sytuacje awaryjne i akcje ratownicze

Osoba odpowiedzialna za obrót wyrobami pirotechnicznymi powinna opracować instrukcję postępowania w sytuacji awaryjnej i organizacji ratowniczej. Takie instrukcje powinny określać w szczególności:

 • rodzaj i skalę zagrożeń;
 • sposób postępowania w przypadku awarii i sposób organizacji akcji ratowniczej, ze wskazaniem lokalizacji stosowanych środków gaśniczych;
 • zasady oraz miejsce ewakuacji ludzi;
 • sposób powiadamiania straży pożarnej, policji lub innych jednostek ratowniczych;
 • sposoby zabezpieczenia miejsca awarii, likwidacji bezpośrednich skutków oraz metody przeciwdziałania rozszerzaniu się skutków awarii.

Obrót wyrobami pirotechnicznymi – karty kwalifikacyjne

Jednym z obowiązków pracodawcy jest również opracowanie kart kwalifikacyjnych obiektów, gdzie prowadzony jest obrót wyrobami pirotechnicznymi. Nie trzeba opracowywać kart kwalifikacyjnych dla:

 • obiektów, w których prowadzi się jedynie sprzedaż doraźną;
 • pomieszczeń sklepowych i zapleczy, w których łączny czas przechowywania wyrobów pirotechnicznych nie przekracza 90 dni w roku.

Transport wyrobów pirotechnicznych

Pomieszczenia, w których dozwolony jest obrót materiałami pirotechnicznymi, dzieli się na pomieszczenia sklepowe, magazynowe, doraźnej sprzedaży i zaplecza. W wymienionych pomieszczeniach transport wyrobów pirotechnicznych może odbywać się przy użyciu wózków obsługiwanych ręcznie.

Udostępnij: