Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

4 grudnia 2018

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które związane są z wykonywaną pracą. Ocena ryzyka zawodowego powinna zaś zapobiegać szkodliwym skutkom takich zdarzeń. Polega ona na dokładnej weryfikacji miejsca pracy i ocenie, co może stwarzać potencjalne zagrożenie dla pracowników. Ocena ryzyka zawodowego pozwala na wprowadzenie odpowiednich środków, które wyeliminują lub zminimalizują zagrożenia.

Ocena ryzyka zawodowego – obowiązki pracodawcy

Ocena ryzyka zawodowego należy do obowiązków pracodawcy. Ocenia on ryzyko, jakie występuje przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Ocena ryzyka zawodowego a środki profilaktyczne

Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny:

 • Zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
 • Być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

Pracodawca prowadzi dokumentację ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument, który potwierdza, że dokonana została ocena ryzyka zawodowego, powinien uwzględniać w szczególności:

 • Opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
  • stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów;
  • wykonywanych zadań
  • występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy;
  • stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
  • osób pracujących na tym stanowisku.
 • Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne, zmniejszające ryzyko.
 • Datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Zagrożenia w miejscu pracy

Przy pracach, które stwarzają zagrożenia i gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa – ręczne lub komunikaty słowne.

Pracodawca musi informować pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej. Pracodawca ma także obowiązek przekazywać informacje o tych środkach oraz zasadach ich stosowania.

Udostępnij: