Oznakowanie objazdów

Oznakowanie objazdów

27 września 2019

Do oznakowanie objazdów stosuje się znaki wskazujące objazd oraz znaki prowadzące na drodze objazdowej. Jak powinno wyglądać prawidłowe oznakowanie objazdów?

Znaki wskazujące objazd

Takie oznakowanie objazdów stosuje się w przypadku zamknięcia drogi (ulicy) i kierowania ruchu na objazd sąsiednimi drogami (ulicami).

Znak F-8

Znak F-8 („objazd w związku z zamknięciem drogi) stosuje się w celu wskazania trasy objazdu sąsiednimi drogami. Powinien być umieszczony przed odcinkiem drogi zamkniętej dla ruchu, w odległości od 20 m do 100 m od początku objazdu (miejsca, w którym jadący opuszcza dotychczasową drogę).

Dopuszcza się różne odmiany znaku F-8. Projektowane są indywidualnie, w dostosowaniu do potrzeb wynikających z warunków lokalnych, a zwłaszcza długości objazdu i jego przebiegu.

Oznaczenia na tablicy F-8

Odcinki dróg, po których odbywa się objazd, oznacza się pełną linią szeroką, a odcinki zamknięte dla ruchu przelotowego – dwiema liniami cienkimi.

Znak F-8 stosuje się również, gdy zamknięcie drogi dotyczy tylko określonego rodzaju pojazdów. Wtedy zamiast znaku B-1 umieszcza się znak zakazu określający rodzaj pojazdu lub parametry pojazdów, których znak ten dotyczy.

Oznakowanie objazdów na obszarze zabudowanym i w miastach

Na obszarze zabudowanym znaki wskazujące objazd należy stosować, gdy zamknięta jest ulica o istotnym znaczeniu komunikacyjnym, a wskazanie przebiegu objazdu ułatwi kierującym pojazdy orientację.

W miastach, w przypadku prowadzenia robót na ulicach lub skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu, w celu odciążenia podstawowych objazdów zaleca się także wyznaczanie objazdów dalszych, ale dogodniejszymi – omijających rejon prowadzenia robót.

Znaki prowadzące na drodze objazdowej

Znaki prowadzące na drodze objazdowej stosuje się do wskazywania przebiegu trasy objazdów. Umieszcza się je na wszystkich skrzyżowaniach, na których kierujący pojazdem, poruszający się po trasie objazdowej, powinien zmienić kierunek jazdy. Powinny być ustawione również na innych skrzyżowaniach, na których kierujący pojazdem może mieć wątpliwości, co do przebiegu trasy objazdu.

Udostępnij: