Oznakowanie w lesie

Oznakowanie w lesie

24 sierpnia 2020

Oznakowanie w lesie – z jakimi znakami możemy się spotkać, spacerując po lesie?

Obszary leśne stanowią około 30% powierzchni kraju. Zdecydowana większość z nich, bo pond 80% to lasy publiczne. Spacerując po lesie, można natknąć się na różne znaki. Przekazują one informacje na temat lasu, informują o miejscach wartych odwiedzenia, ale również wskazują na zakazy i nakazy, których należy przestrzegać.

Oznakowanie w lesie – zakazy

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach na obszarach leśnych zabrania się:

 • zanieczyszczania gleby i wód;
 • zaśmiecania;
 • rozkopywania gruntów;
 • niszczenia grzybów oraz grzybni;
 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
 • niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
 • zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
 • rozgarniania i zbierania ściółki;
 • wypasu zwierząt gospodarskich;
 • biwakowania – poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
 • wybierania jaj i piskląt, niszczenia łęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
 • płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
 • puszczania psów luzem;

Oznakowanie w lesie – tablice informacyjne

W lesie możemy spotkać się z różnymi tablicami. Niektóre z nich zakazują lub nakazują określonych zachowań, np. zabraniają palenia tytoniu, grillowania oraz palenia ognisk lub wyznaczają miejsce, gdzie jest to dozwolone.

Warto również zwrócić uwagę na tabliczki, które ostrzegają przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na osoby spacerujące po lesie, np. grząska droga, kleszcze, rejon występowania żmij, lub zakazują wstępu na dany obszar, np. ze względu na ostoję zwierzyny lub ścinkę drzew.

Oznakowanie w lesie może również wskazywać różne miejsca, np. punkt czerpania wody, parking leśny, pomnik przyrody lub też inne miejsca, np. takie, które warto zobaczyć.

Oznakowanie w lesie – znaki ppoż

Znaki ostrzegające o zagrożeniu pożarowym ustawiane są w miejscach, gdzie ryzyko pożaru jest największe. Jeśli istnieje bardzo duże ryzyko pożaru, wstęp do lasu może być zabroniony.

Znaki ppoż w lesie to m.in. tablice wskazujące punkty alarmowo-dyspozycyjne, punkty czerpania wody, sprzęt gaśniczy, sieć dojazdów pożarowych (znaki dojazdów pożarowych i znaki kierunkowe), ale również tablice z piktogramami zakazujących określonych zachowań, np palenia tytoniu.

Jednostki organizacyjne terenów leśnych

Oznakowanie w lesie może wskazywać również na jednostkę Lasów Państwowych, np. nadleśnictwo, obręb lub leśnictwo.

Znaki drogowe w lesie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po drogach leśnych mogą poruszać się pojazdy z osobami do tego uprawnionymi. Ruch dla innych pojazdów silnikowych, zaprzęgowych lub motorowerów jest dozwolony jedynie drogami publicznymi. Po drogach leśnych można poruszać się tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch.

Udostępnij: