Oznakowanie zagrożeń w zakładzie pracy i drogi ewakuacyjne

Oznakowanie zagrożeń w zakładzie pracy i drogi ewakuacyjne

22 sierpnia 2018

Jak powinno prawidłowo wyglądać oznakowanie zagrożeń w zakładzie pracy? Miejsca niebezpieczne dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 (Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa) i w Polskich Normach.

Oznakowanie zagrożeń w zakładzie pracy

Jeżeli oznakowanie zagrożeń w zakładzie pracy, zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Rozporządzenia, nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, to wówczas niebezpieczne miejsca powinny być wyłączone z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób.

  • Otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami. Jeśli jest to niemożliwe – właściwie ogrodzone i oznakowane.
  • Miejsca niebezpieczne na przejściach, zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) powinny być pomalowane barwami bezpieczeństwa, zgodnie z Polskimi Normami.
  • Na drogach – w miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, w szczególności przed bramami, drzwiami i przejściami, należy ustawić barierki lub zastosować inne, skuteczne środki ochronne.

Bezpieczeństwo pracowników

Drogi, przejścia i dojazdy pożarowe nie mogą być zastawione materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami. Na skrzyżowaniach dróg powinna być zapewniona dobra widoczność.

W tunelach przeznaczonych do stałej komunikacji nie powinny znajdować się rurociągi służące do transportu materiałów niebezpiecznych oraz do transportu cieczy lub gazów pod ciśnieniem albo w temperaturze wyższej niż 70 °C lub niższej niż -15 °C. Wymóg ten nie dotyczy przewodów służących do ogrzewania tunelu, jeżeli temperatura czynnika grzewczego nie przekracza 95 °C.

Drogi ewakuacyjne

Pracodawca ma obowiązek zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy. Muszą one umożliwiać szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń. Drogi ewakuacyjne oraz dojścia, które prowadzą do nich, nie mogą być zastawiane. Wymagania dla dróg ewakuacyjnych i warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlanei i dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Udostępnij: