Poręcze i balustrady – kiedy należy je stosować?

Poręcze i balustrady – kiedy należy je stosować?

13 lutego 2020

Poręcze i balustrady stanowią zabezpieczenie przed ewentualnymi wypadkami. Gdzie i w jakich warunkach ich stosowanie jest niezbędne?

Informacje o tym, gdzie powinny być montowane poręcze i balustrady, znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia budynki, a także urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkwania.

Poręcze i balustrady – schody

Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej warunek ten uważa się za spełniony również wówczas, gdy schody i pochylnie o wysokości do 1 m, niemające balustrad, są obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejścia, do którego prowadzą, co najmniej po 0,5 m.

Budynki użyteczności publicznej

Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonanie wysokości przekraczającej 0,5 m, znajdujące się w budynku użyteczności publicznej, powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne. Takie balustrady i poręcze powinny umożliwiać lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy stosować dodatkową balustradę pośrednią.

Poręcze i balustrady – wymagania

Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome, określone w Polskich Normach, oraz taką wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych, które zapewnią skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.

Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad – wymiary

 • Budynki jednorodzinne i wnętrza mieszkań wielopoziomowych:
  • minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy – 0,9 m;
  • maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady – nie reguluje się.
 • Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej:
  • minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu – 1,1 m;
  • maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady – 0,12 m.
 • Inne budynki:
  • minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu – 1,1 m;
  • maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady – 0,2 m.

Poręcze i balustrady w budynkach, gdzie przebywają dzieci

W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania, które będą uniemożliwiać wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.

Pochylnie przeznaczone dla ruchu osób niepełnosprawnych

Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze. Powinny one być umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.

Poręcze i balustrady oddzielające różne poziomy, np. w halach sportowych

Balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej części balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej, łącznie z częścią pionową, wymiar co najmniej 1,2 m.

Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za ich końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób, który będzie zapewniał bezpieczne użytkowanie.

Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. b

Udostępnij: