Praca przy materiałach niebezpiecznych

Praca przy materiałach niebezpiecznych

3 lipca 2019

Praca przy materiałach niebezpiecznych – przepisy BHP, środki ostrożności, obowiązki pracodawcy.

Praca przy materiałach niebezpiecznych – przeładunek

Przeładunek materiałów niebezpiecznych powinien odbywać się w miejscu do tego przystosowanym. Przy wszystkich czynnościach związanych z przeładunkiem, należy wykorzystywać odpowiednich do tego celu urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, chroniących przed zagrożeniami i skutkami zagrożeń – szczególnie pochodzących od elektryczności statycznej oraz występujących przy przelewaniu cieczy. W miejscach przeładunku materiałów niebezpiecznych nie mogą przebywać osoby, które nie są zatrudnione przy wykonywaniu tego rodzaju prac.

Praca przy materiałach niebezpiecznych a zagrożenia dla zdrowia

Jeżeli praca przy materiałach niebezpiecznych powoduje występowanie czynników rakotwórczych, biologicznych, o działaniu zakaźnym, i innych, które stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników, to pracodawca powinien podjąć odpowiednie działania – w kierunku zastąpienia tych procesów innymi, w których nie występują czynniki niebezpieczne.

Jeśli nie jest możliwe zastąpienie innymi procesami, pracodawca zobowiązany jest w szczególności

  • Ograniczyć do minimum liczbę pracowników narażonych na wymienione czynniki niebezpieczne.
  • Ograniczyć do minimum występowanie tych czynników w środowisku pracy.
  • Zapewnić stosowanie środków ochrony zbiorowej lub (gdy narażenie nie może być zlikwidowane w inny sposób) środków ochrony indywidualnej.
  • Zapewnić stosowanie przez pracowników wymagań higieny. Chodzi przede wszystkim o niedopuszczanie do spożywania posiłków, picia i palenia tytoniu w miejscach pracy.
  • W instrukcjach określić odpowiednie zasady postępowania w razie powstania nieprzewidzianych sytuacji.
  • Zapewnić oznaczenie miejsc stwarzających ryzyko dla zdrowia pracowników, związane z występowaniem czynników rakotwórczych, poprzez umieszczenie w miejscu narażenia na te czynniki odpowiednich napisów i znaków ostrzegawczych.
  • Zapewnić pomieszczenia, instalacje i urządzenia przystosowane do regularnego i skutecznego czyszczenia.

Zagrożenia dla zdrowia i życia – obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o możliwości powstania wszelkich nieprzewidzianych sytuacji, podczas których mogłyby wystąpić poważne zagrożenia dla zdrowia lub życia, związane z występowaniem czynników niebezpiecznych. W razie powstania zagrożeń, do czasu ich usunięcia, należy:

  • Dopuścić do pracy w warunkach zagrożeń jedynie pracowników, którzy są niezbędni do usunięcia awarii. Trzeba przy tym zapewnić im odpowiednie środku ochrony indywidualnej oraz ograniczyć do minimum czas przebywania w tych warunkach.
  • Pracownicy, którzy nie są zatrudnieniu przy tego rodzaju pracach, nie mogą mieć wstępu do zagrożonych miejsc.

Środki żrące, niebezpieczeństwo zapalenia odzieży

Jeżeli praca przy materiałach niebezpiecznych powoduje ryzyko, że pracownik zostanie oblany środkami żrącymi lub występuje niebezpieczeństwo zapalenia odzieży na pracowniku, należy zainstalować natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu. Powinny one być zamontowane nie dalej niż 20 metrów w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywana jest praca. W razie potrzeby natryski muszą natychmiast uruchamiać się samoczynnie lub w inny sposób – z uwzględnieniem ograniczonej sprawności osób z nich korzystających. Ponadto powinny być zasilane nieogrzewaną wodą i działać niezawodnie – bez względu na warunki atmosferyczne.

Umywalki

Przy wyjściu z pomieszczenia, w którym odbywa się praca przy materiałach niebezpiecznych (zakaźnych lub toksycznych) powinna znajdować się co najmniej jedna umywalka z doprowadzoną do niej ciepłą wody – na każdych dwudziestu pracowników zatrudnionych jednocześnie, ale nie mniej niż jedna umywalka przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Udostępnij: