Znaki ostrzegawcze BHP

Znaki ostrzegawcze
Naklejki i symbole ostrzegawcze, w tym znaki, tablice, piktogramy ostrzegawcze BHP, stosowane w miejscu pracy, powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 7010, a minimalne wymagania dotyczące znaków bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy określa unijna dyrektywa 92/58/EWG. Znaki BHP muszą być umieszczone w miejscach, w których ewentualnych zagrożeń nie można wyeliminować technicznymi środkami ochrony zbiorowej lub środkami, metodami albo procedurami stosowanymi w organizacji pracy. Decyzja o umieszczeniu konkretnych ostrzegawczych zakazu BHP powinna być poprzedzona dokładną analizą oceny ryzyka zawodowego. Naklejki ostrzegawcze na maszyny powinny być umiejscowione w dobrze widocznym miejscu.
Znak ostrzegawczy BHP ostrzega przed konkretnym zagrożeniem lub niebezpieczeństwem (np. ostrzeżenie przed wiązką laserową, ostrzeżenie przed spadnięciem, ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym, ostrzeżenie przed ostrymi elementami, ostrzeżenie przed substancjami o właściwościach utleniających). Mają one trójkątny kształt i charakterystyczny dla nich jest kolor żółty. Ostrzegawcze znaki BHP mają formę czarnego piktogramu na żółtym tle, z czarnym obramowaniem, przy czym część żółta powinna pokrywać co najmniej 50% powierzchni znaku.

strona: « | | 1 | 2 | 3 | 4 | | » (liczba stron: 4)