Pracodawca wykonujący zadania służby BHP – jakie powinien przejść szkolenie?

Pracodawca wykonujący zadania służby BHP – jakie powinien przejść szkolenie?

13 maja 2021

Zgodnie z przepisami pracodawca wykonujący zadania służby BHP samodzielnie, przed podjęciem zadań, powinien przejść odpowiednie szkolenie.

Pracodawca wykonujący zadania służby BHP – cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez jego uczestników odpowiedniej wiedzy i umiejętności – w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka, które związane jest z tymi zagrożeniami;
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu BHP, w tym przestrzeganie przepisów i zasad BHP;
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych;
 • ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych;
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie BHP;
 • popularyzacji problematyki BHP.

Kto musi odbyć szkolenie?

Szkolenie przeznaczonej jest dla pracodawców, którzy na podstawie zapisów Kodeksu pracy, będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca wykonujący zadania służby BHP – ramowy program szkolenia

1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego):

 • źródła prawa pracy, w tym z zakresu BHP,
  • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w zakresie BHP; odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
  • ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  • profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
  • szkolenie w dziedzinie BHP,
  • ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,
  • system oceny zgodności wyrobów (z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników),
  • nadzór i kontrola warunków pracy.

2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (koncepcyjna i korekcyjna.

3. Metody identyfikacji, analiz i oceny zagrożeń oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

5. Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka.

8. Zadania i uprawnienia służby BHP oraz jej metody pracy.

9. Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP oraz popularyzacja problematyki BHP.

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Udostępnij: