Progi podrzutowe U-17

Progi podrzutowe U-17

21 sierpnia 2019

Progi podrzutowe U-17 to urządzenia BRD, które służą do fizycznego wymuszenia ograniczenia prędkości pojazdów. Uspokajają ruch oraz wpływają na poprawę bezpieczeństwa.

Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów

Do fizycznego wymuszenia ograniczenia prędkości pojazdów stosuje się progi zwalniające U-16 oraz progi podrzutowe U-17.

Dopuszczalną prędkość, przy której samochód osobowy średniej wielkości może przejechać przez próg, bez wyraźnych niedogodności ruchu oraz bez wpływu na bezpieczeństwo ruchu, określa się mianem granicznej prędkości przejazdu. Wyraża się ją w km/h.

Tego rodzaju urządzenia można stosować wyłącznie w miejscach i na odcinkach dróg, na których konieczne jest skuteczne ograniczenie prędkości pojazdów. Jest jednak warunek – inne metody nie mogą być stosowane lub jeśli ich skuteczność jest zbyt mała.

Gdzie można stosować progi podrzutowe?

Progi podrzutowe można stosować poza drogami publicznymi:

  • Na obszarach o ograniczonej dostępności lub na obszarach zamkniętych (np. na drogach położonych wewnątrz osiedli i innych zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej, na terenach zakładowych czy parkingach). Ich stosowanie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy konieczne jest ograniczenie prędkości pojazdów do ok. 5 – 8 km/h.
  • Przy wjazdach na parkingi, tereny zakładowe, tereny jednostek użyteczności publicznej itp. – jeśli są tam zainstalowane urządzenia zamykające teren (bramy, zapory, furty itp.). Spełniają wówczas rolę środka wzmacniającego działanie tych urządzeń i wymuszającego powolny wjazd na dany teren.
  • Na parkingach i innych, podobnych terenach, jako środek dyscyplinujący ruch wewnętrzny.

Progi podrzutowe na drogach publicznych

Na drogach publicznych dopuszcza się stosowanie progów podrzutowych na obszarze przejścia granicznego. Stanowią wówczas element, który uzupełnia zaporę U-13b.

Progi podrzutowe mogą być wykonane z segmentów, z odrębnymi zakończeniami, które umożliwiają ich instalację. Można montować je na okres stały lub czasowy (np. w trakcie festynów, wieców wyborczych czy imprez masowych). Na progach podrzutowych umieszcza się znak poziomy P-25, przy czym znak nie jest konieczny w przypadku progów wykonywanych z segmentów o barwach, na przemian, czarnej i żółtej. Na powierzchni najazdowej progów wykonywanych z segmentów zaleca się umieszczenie elementów odblaskowych.

Udostępnij: