Przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników

Przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników

23 listopada 2018

Wśród zapisów Kodeksu pracy znajdziemy taki, który mówi o tym, że pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z Dnia 26 Września 1997 roku rozwija przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników, m.in. mówiąc o tym, jak wspomniany obowiązek powinien być realizowany.

Według Rozporządzenia pracodawca realizuje obowiązek  zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy na różnych płaszczyznach. W szczególności takie działania powinny opierać się na zapobieganiu zagrożeniom, które są związane z wykonywaną pracą, właściwej organizacji pracy, stosowaniu koniecznych środków profilaktycznych oraz informowaniu i szkoleniu pracowników.

Przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników – zasady

Obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą. Przepisy dot. bezpieczeństwa pracowników, które zawarte są w Rozporządzeniu, precyzują, że w szczególności należy:

  • Zapobiegać zagrożeniom.
  • Przeprowadzać oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone.
  • Likwidować zagrożenia u źródeł ich powstawania.
  • Dostosowywać warunki i procesy pracy do możliwości pracownika. W szczególności chodzi o odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy (zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników).
  • Stosować nowe rozwiązania techniczne.
  • Zastępować niebezpieczne procesy technologiczne, urządzenia, substancje i inne materiały – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi.
  • Nadawać priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej.
  • Instruować pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Udostępnij: